W sobot­ni pora­nek pre­zy­dent USA Donald Trump czu­je się bar­dzo dobrze – powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej lekarz Bia­łe­go Domu Sean Con­ley. Dodał, że zespół medycz­ny jest „bar­dzo zado­wo­lo­ny z postę­pu” lecze­nia prezydenta.
Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w szpi­ta­lu pod Waszyng­to­nem lekarz Bia­łe­go Domu Sean Con­ley oświad­czył, że pre­zy­dent przez ostat­nie 24 godzi­ny nie miał gorącz­ki. Zastrzegł, że dużo pra­cu­je. W czwar­tek – jak rela­cjo­no­wał Con­ley – Trump miał „lek­ki kaszel” oraz był zmę­czo­ny, a teraz jego stan popra­wia się.

Zaka­żo­ny koro­na­wi­ru­sem przy­wód­ca USA prze­by­wa w szpi­ta­lu Wal­ter Reed pod Waszyngtonem.

Pre­zy­dent Trump w sobo­tę rano nie otrzy­mał żad­ne­go dodat­ko­we­go tle­nu – oświad­czył Con­ley. Oce­nił też, że „wszyst­kie wskaź­ni­ki” wska­zu­ją, że nie będzie tego potrzebował.

reklama

Pierw­sza dama USA Mela­nia Trump, u któ­rej rów­nież wykry­to SARS-CoV‑2, do zdro­wia docho­dzi w Bia­łym Domu. Na Twit­te­rze Mela­nia Trump napi­sa­ła, że ma „łagod­ne obja­wy, ale ogól­nie czu­je się dobrze”.