Pre­zy­dent RFN Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier prze­wod­ni­czył w sobo­tę uro­czy­sto­ściom 30. rocz­ni­cy zjed­no­cze­nia Nie­miec. Pod­czas cere­mo­nii w Pocz­da­mie pod­kre­ślił, że Niem­cy mogą być dum­ni z tego wyda­rze­nia, przy­po­mniał też rolę poko­jo­wych demon­stran­tów w tym procesie.

Ste­in­me­ier zapro­po­no­wał budo­wę pomni­ka “poko­jo­wych rewo­lu­cjo­ni­stów” z daw­nej Nie­miec­kiej Repu­bli­ki Demo­kra­tycz­nej, któ­rych wysił­ki dopro­wa­dzi­ły do upad­ku tej komu­ni­stycz­nej dyk­ta­tu­ry — rela­cjo­nu­je Asso­cia­ted Press.

Monu­ment miał­by przy­po­mi­nać o tym, że “Wschod­ni Niem­cy wzię­li swój los w swo­je ręce i wyzwo­li­li się” — mówił Steinmeier.


 

Reklama

“Żyje­my teraz w naj­lep­szych Niem­czech, jakie kie­dy­kol­wiek ist­nia­ły, podzię­kuj­my wszyst­kim, któ­rzy na to pra­co­wa­li” — pod­kre­ślił prezydent.

3 paź­dzier­ni­ka 1990 roku doszło do ofi­cjal­ne­go zjed­no­cze­nia Nie­miec — pro­ce­su, któ­ry zapo­cząt­ko­wa­ły maso­we poko­jo­we demon­stra­cje oby­wa­te­li NRD. Pięć wschod­nio­nie­miec­kich lan­dów i dziel­ni­ce wschod­nio­nie­miec­kiej sto­li­cy two­rzą­ce wcze­śniej NRD sta­ły się czę­ścią Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec. 3 paź­dzier­ni­ka obcho­dzo­ne jest świę­to pań­stwo­we — Dzień Jed­no­ści Niemiec.

Tego­rocz­ne obcho­dy były skrom­niej­sze z powo­du epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Jak powie­dzia­ła kanc­lerz Ange­la Mer­kel uro­czy­sto­ści były “mniej­sze niż zasłu­gu­je na to taka oka­zja”. W swo­im prze­mó­wie­niu Mer­kel wezwa­ła roda­ków, by w obli­czu zagro­że­nia epi­de­mią wyka­za­li się taką samą odwa­gą jak 30 lat temu, pod­czas upad­ku wschod­nio­nie­miec­kie­go reżi­mu — pisze AFP.

W cere­mo­nii w Pocz­da­mie wziął udział rów­nież były kanc­lerz Ger­hard Schro­eder, a tak­że Lothar de Maizie­re — pierw­szy i ostat­ni demo­kra­tycz­nie wybra­ny przy­wód­ca NRD. Uro­czy­stość poprze­dzi­ło nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne w koście­le świę­tych Pio­tra i Paw­ła w Pocz­da­mie. (PAP)