Fir­ma budow­la­na Ellis­Don wsz­czę­ła docho­dze­nie w celu wyja­śnie­nia, w jaki spo­sób na ścian­ce dzia­ło­wej w jed­nej z toa­let na pla­cu budo­wy szpi­ta­la Micha­el Gar­ron poja­wił się rasi­stow­ski napis. Rzecz­nik pra­so­wy fir­my, Dustin Luch­ka, stwier­dził, że Ellis­Don potę­pia takie zacho­wa­nia i przy­po­mniał, że “nasi ludzie nie tyl­ko są naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi — są naszą rodzi­ną. Chce­my bro­nić ich bez­pie­czeń­stwa, zarów­no fizycz­ne­go, jak i emocjonalnego”.

Po odkry­ciu napi­su, miej­sce zosta­ło zasło­nię­te, a następ­nie ścian­kę dzia­ło­wą wyczyszczono.

Ellis­Don zapo­wia­da, że zwięk­szy ochro­nę i moni­to­ring pla­cu budo­wy, by zła­pać “tych kry­mi­na­li­stów” i mieć pew­ność, że pra­cow­ni­cy nie będą cier­pieć z powo­du dys­kry­mi­na­cji, nie­na­wi­ści i bigo­te­rii”. Fir­ma zaofe­ro­wa­ła nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 dola­rów za prze­ka­za­nie infor­ma­cji, któ­re pomo­gą w iden­ty­fi­ka­cji i uję­ciu spraw­cy. Luch­ka dodał, że rasizm sys­te­mo­wy rze­czy­wi­ście wystę­pu­je w sek­to­rze budow­la­nym. Zapew­nił, że Ellis­Don wraz ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi i pod­wy­ko­naw­ca­mi pod­jął dzia­ła­nia, któ­re mają do wyeliminować.