19 paź­dzier­ni­ka 1984 r. ks. Jerzy Popie­łusz­ko zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Bez­pie­czeń­stwa, na pole­ce­nie naj­wyż­szych władz  PRL w tam­tym cza­sie tj. Cze­sła­wa Kisz­cza­ka i Woj­ciech Jaruzelskiego.

Uro­dził się 14 wrze­śnia 1947 r. w rodzi­nie chłop­skiej bar­dzo reli­gij­nej we wsi Oko­py nie­da­le­ko Sucho­wo­li woj. Bia­ło­stoc­kie.  Świę­ce­nia kapłań­skie otrzy­mał 28 maja 1972 r. z rąk ks. Pry­ma­sa Pol­ski Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pol­ski duchow­ny rzym­sko­ka­to­lic­ki, kape­lan war­szaw­skiej Soli­dar­no­ści w Hucie War­sza­wa, obroń­ca praw czło­wie­ka w PRL, zosta­je zamor­do­wa­ny za wia­rę i za Pol­skę.  Ale było jesz­cze inne, waż­ne sło­wo w jego naucza­niu.  Umie­rał za Praw­dę.  Zbrod­ni­cze sys­te­my XX w. – sowiec­ki i nie­miec­ki – były opar­te nie tyl­ko na poli­cji poli­tycz­nej.  Były po pro­stu prze­ci­wień­stwem naucza­nia Jezu­sa Chry­stu­sa w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim, były dłu­go­fa­lo­wym zapla­no­wa­nym kłam­stwem. Ksiądz Jerzy rozu­miał, że ten sys­tem nie tyl­ko zgi­na kar­ki ludz­kie, on je łamie.

Bło­go­sła­wio­ny kapłan zwią­za­ny był ze śro­do­wi­ska­mi medycz­ny­mi i robot­ni­czy­mi.  W cza­sie wiel­kie­go straj­ku odpra­wił Msze św. na tere­nie Huty War­sza­wa.  Mówił, że stan wojen­ny nisz­czy god­ność czło­wie­ka, wol­ność sumie­nia.  Był przez wła­dze roz­pra­co­wy­wa­ny, inwi­gi­lo­wa­ny, nawet nie jed­ni jego współ­bra­cia w wie­rze dystan­so­wa­li się od nie­go.  Nie szczę­dzo­no mu naj­po­dlej­szych oszczerstw i pomó­wień.  Pro­pa­gan­da komu­ni­stycz­na przed­sta­wia­ła go jako wro­ga kla­so­we­go, nie­ro­zu­mie­ją­ce­go dzie­jo­wych zmian w spo­łe­czeń­stwie polskim.

Budo­wał głę­bo­kie poczu­cie wspól­no­ty naro­do­wej, że każ­dy jest odpo­wie­dzial­ny nie tyl­ko za sie­bie, ale za całą wspól­no­tę, któ­ra nazy­wa się Pol­ska. Bez­kom­pro­mi­so­we sta­nie w praw­dzie, ludzie szyb­ko roz­po­zna­li w księ­dzu Jerzym, że nie tyl­ko mówi pięk­nie, lecz to reali­zu­je w czy­nach — po owo­cach ich pozna­cie, i za to był kocha­ny! Ludzie z całej Pol­ski przy­jeż­dża­li  do War­sza­wy, na Msze św. za Ojczy­znę do Para­fii Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki na Żoli­bo­rzu — by ode­tchnąć Pol­ską…  Ksiądz Jerzy był zapra­sza­ny do innych para­fii w Pol­sce na tzw. Msze św. za Ojczy­znę. Wra­ca­ją z Byd­gosz­czy do War­sza­wy 19 paź­dzier­ni­ku 1984 r. został upro­wa­dzo­ny przez mili­cjan­tów. W swej posłu­dze był prze­świad­czo­ny o obec­no­ści Boga w życiu naro­dów.  Przy­wo­ły­wał czę­sto cud nad Wisłą i ofia­rę Powsta­nia War­szaw­skie­go, umiał pięk­nie łączyć w pocho­dzie histo­rii Krzyż Chry­stu­so­wy i Orła Białego.

Kie­dy pre­zy­dent Lech Kaczyń­ski ogła­szał na scho­dach kościo­ła św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w War­sza­wie nada­nie pośmiert­ne księ­dzu Jerze­mu Popie­łusz­ce Orde­ru Orła Bia­łe­go (2009), powie­dział:  Nie po raz pierw­szy wrę­czam Order Orła Bia­łe­go.  Zawsze robię to z głę­bo­kim prze­ko­na­niem, ale w żad­nym przy­pad­ku nie było te prze­ko­na­nie aż tak moc­ne.  Order nada­no w uzna­niu zasług jako kape­la­na Soli­dar­no­ści, wspie­ra­ją­ce­go sło­wem i czy­nem wal­kę o Pol­skę nie­pod­le­głą i spra­wie­dli­wą (…), aż do męczeń­skiej śmier­ci, któ­ra była świa­dec­twem, jak dobrem zwy­cię­żać zło.  Przy­po­mnia­no ewan­ge­licz­ne źró­dła naucza­nia bł. Ks. Jerze­go – prze­sła­nie św. Paw­ła (Rz 12,21), czę­sto przy­wo­ły­wa­ne przez św. Jana Paw­ła II: Nie daj się zwy­cię­żyć złu, ale zła dobrem zwy­cię­żaj. Ksiądz Jerzy Popie­łusz­ko jest beaty­fi­ko­wa­ny 6 czerw­ca 2010 r, teraz cze­ka­my na kanonizację.

Z wiel­ką przy­kro­ścią trze­ba stwier­dzić, że nam dale­ko do nauki ks. Jerze­go Do dziś nie jest wyja­śnio­ne dokład­ne miej­sce i data mor­du ks. Jerze­go, kto go zamor­do­wał, na czy­je pole­ce­nie? Pro­ku­ra­tor Andrzej Wit­kow­ski, z Lubli­na z swo­im zespo­łem, już był o krok od wyja­śnie­nia całej ukła­dan­ki mor­du ks. Jerze­go.  Lecz siły okrą­gło — sto­ło­we­go ukła­du, a wia­do­mo kto nimi kie­ro­wał i kie­ru­je, zawsze w porę odbie­ra­ły lub zmie­nia­ły kie­ru­nek śledz­twa Pro­ku­ra­to­ra A. Wit­kow­skie­go. W tym mata­cze­niu waż­ną rolę ode­grał Pre­zes Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej prof. Leon Kie­res. Skła­dam ukłon s stro­nę ks. Sta­ni­sła­wa Mał­kow­skie­go i redak­to­ra śled­cze­go Woj­cie­cha Sum­liń­skie­go za wiel­ki wkład w spra­wę wyja­śnie­nia oko­licz­no­ści mor­du ks. Jerzego.

Pole­cam obej­rzeć na youtu­be wywia­du w tele­wi­zji Nie­za­leż­ny Lublin z Pro­ku­ra­to­rem A. Witkowskim,

Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Piłsudskiego

„Orzeł Strze­lec­ki” w Kanadzie

Komen­dant Grze­gorz Waśniewski