Papież Fran­ci­szek powie­dział, że oso­by homo­sek­su­al­ne “mają pra­wo być w rodzi­nie”. “To dzie­ci Boże i mają pra­wo do rodzi­ny” — dodał.

Sło­wa te wypo­wie­dział w fil­mie doku­men­tal­nym, jaki nakrę­cił uro­dzo­ny w Rosji i pra­cu­ją­cy w USA reży­ser Evge­ny Afi­ne­evsky. W śro­dę papież widział się z reży­se­rem, któ­ry przy­wiózł doku­ment pod tytu­łem “Fran­ci­szek” na mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal fil­mo­wy w Rzy­mie — podał waty­kań­ski dzien­nik „L’Osservatore Romano”.

W fil­mie przed­sta­wio­no parę homo­sek­su­ali­stów, któ­rzy wycho­wu­ją tro­je małych dzie­ci. Jeden z męż­czyzn opo­wia­da o swo­jej roz­mo­wie z Fran­cisz­kiem, któ­ry pora­dził im, aby zapro­wa­dzi­li dzie­ci do para­fii nie­za­leż­nie od opi­nii innych osób.

Po jego rela­cji poja­wia się komen­tarz papie­ża po hisz­pań­sku, któ­ry mówi o tym, że homo­sek­su­ali­ści “mają pra­wo do rodzi­ny”. Nikt nie powi­nien być wyrzu­ca­ny i cier­pieć z tego powo­du — zaznaczył.

Musi­my stwo­rzyć pra­wo o związ­kach cywil­nych. W ten spo­sób będą oni mieć legal­ną ochro­nę. Opo­wie­dzia­łem się za tym — stwier­dził papież.

W fil­mie o Fran­cisz­ku wypo­wia­da się mię­dzy inny­mi eme­ry­to­wa­ny papież Bene­dykt XVI, dostoj­ni­cy Kościo­ła, jego krew­ny Jose Igna­cio Ber­go­glio oraz przy­ja­ciel Fran­cisz­ka — rabin Abra­ham Skorka.

Afi­ne­evsky otrzy­ma w czwar­tek w Waty­ka­nie nagro­dę Kineo.