Ponad 80 pro­cent COVID-19 pacjen­tów w jed­nym ze szpi­ta­li w Hisz­pa­nii mia­ło nie­do­bór wita­mi­ny D.

Naukow­cy ze Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go Marqu­es de Val­de­cil­la w San­tan­der w Hisz­pa­nii przyj­rze­li się pozio­mom wita­mi­ny D u 216 pacjen­tów przy­ję­tych do szpi­ta­la na lecze­nie koro­na­wi­ru­sem w okre­sie od 10 do 31 marca.

Na potrze­by bada­nia poziom wita­mi­ny D u 216 hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów porów­na­no z pozio­mem wita­mi­ny D w gru­pie kon­tro­l­nej 197 osób w podob­nym wie­ku i płci  z tego same­go obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go. Spo­śród 216 hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów, 19, któ­rzy przyj­mo­wa­li doust­ne suple­men­ty wita­mi­ny D przez ponad trzy mie­sią­ce przed ich przy­ję­ciem, zosta­ło prze­ana­li­zo­wa­nych jako oddziel­na grupa.

Naukow­cy odkry­li, że 82 pro­cent hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów z COVID-19 (któ­rzy nie przyj­mo­wa­li suple­men­tów) mia­ło nie­do­bór wita­mi­ny D, pod­czas gdy 47 pro­cent gru­py kon­tro­l­nej mia­ło ten sam niedobór.

W bada­niu zauwa­żo­no rów­nież, że poziom wita­mi­ny D był „szcze­gól­nie niż­szy” u męż­czyzn z COVID-19 w porów­na­niu z kobietami.

Dr Jose Her­nan­dez, współ­au­tor bada­nia i pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny neu­ro­fi­zjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie w Kan­ta­brii w Hisz­pa­nii, powie­dział, że ist­nie­je wie­le czyn­ni­ków, któ­re mogą wyja­śniać, dla­cze­go męż­czyź­ni z COVID-19 mają niż­szy poziom wita­mi­ny D niż kobie­ty, przy tym samym sty­lu życia, nawy­kach żywie­nio­wych i  cho­ro­bach współistniejących.

Auto­rzy bada­nia byli szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ni bada­niem wita­mi­ny D, ponie­waż ist­nie­ją dowo­dy suge­ru­ją­ce, że odgry­wa ona rolę w zaka­że­niu COVID-19. Wita­mi­na D to hor­mon wytwa­rza­ny przez ner­ki, któ­ry kon­tro­lu­je stę­że­nie wap­nia we krwi i wpły­wa na dzia­ła­nie ukła­du odpornościowego.

Nie­do­bór wita­mi­ny D jest rów­nież powią­za­ny z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, w tym cho­ro­ba­mi ser­ca, cukrzy­cą, rakiem i stward­nie­niem rozsianym.

Według bada­nia ist­nie­ją rów­nież „prze­ko­nu­ją­ce dowo­dy” na zwią­zek epi­de­mio­lo­gicz­ny mię­dzy niskim pozio­mem wita­mi­ny D a infek­cja­mi taki­mi jak gry­pa, HIV i wirus zapa­le­nia wątro­by typu C.

Bada­nie wyka­za­ło, że pacjen­ci z nie­do­bo­rem wita­mi­ny D mie­li rów­nież pod­wyż­szo­ne pozio­my mar­ke­rów sta­nu zapal­ne­go, takich jak fer­ry­ty­na i D‑dimer w surowicy.

Bada­nie zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne we wto­rek w „Jour­nal of Cli­ni­cal Endo­cri­no­lo­gy & Metabolism” .