Kim Iver­sen, gospo­darz talk show, któ­ra uważ­nie śle­dzi dane doty­czą­ce szcze­pień prze­ciw COVID w wie­lu kra­jach, przed­sta­wi­ła nie­daw­no widzom dane z Izra­ela suge­ru­ją­ce, że szcze­pion­ki prze­sta­ją speł­niać pokła­da­ne w nich nadzieje.

Iver­sen moni­to­ru­je dane w wie­lu kra­jach poza Izra­elem, w tym na Islan­dii, w Chi­le, na Sesze­lach, w Uru­gwa­ju i wie­lu innych.

Iver­sen, w śro­do­wym odcin­ku pro­gra­mu Kim Iver­sen Show, okre­śli­ła naj­now­sze dane doty­czą­ce COVID z Izra­ela jako „alar­mu­ją­ce i szokujące”.

reklama

„Mają bar­dzo wyso­kie wskaź­ni­ki szcze­pień” – powie­dzia­ła Iver­sen. „Dzie­ci wciąż nie są zaszcze­pio­ne. Ist­nie­je kil­ka super ultra­or­to­dok­syj­nych grup, ale poza tym wszy­scy w Izra­elu wzię­li szcze­pion­kę Pfi­ze­ra – dwie dawki”.

Do lata, jak mówi Iver­sen, izra­el­scy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia obser­wo­wa­li gwał­tow­nie rosną­cą licz­bę przy­pad­ków, nawet po tym, jak osią­gnę­li tak zwa­ny próg odpor­no­ści sta­da na pozio­mie 70%”.

Na począt­ku wyglą­da­ło na to, że szcze­pion­ki mogą przy­naj­mniej ochro­nić przed poważ­niej­szy­mi obja­wa­mi, ponie­waż w więk­szo­ści przy­pad­ków hospi­ta­li­zo­wa­ni byli ci   nie­zasz­cze­pie­ni. „Ale z bie­giem cza­su … szpi­ta­le zaczę­ły zapeł­niać się w peł­ni zaszcze­pio­ny­mi ludź­mi”  a coraz wię­cej było cięż­kich przy­pad­ków; do tego stop­nia, że więk­szość hospi­ta­li­za­cji i na OIOM-ie oraz śmier­ci sta­no­wi­ły  oso­by w peł­ni zaszczepione”.

Na począt­ku było jasne, że szcze­pion­ka nie powstrzy­ma­ła roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa, ale wyda­wa­ło się, że przez pewien czas chro­ni­ła ludzi przed  szpitalem”.

Potem Izra­el odkrył, że szcze­pion­ka prze­sta­je dzia­łać i że będą potrze­bo­wać trze­cie­go zastrzy­ku przy­po­mi­na­ją­ce­go, wyda­wa­ło się, że to dzia­ła­ło przez jakiś czas, ale teraz licz­ba przy­pad­ków zno­wu rośnie.

— Nie wiem, co o tym myśleć — powie­dzia­ła Iver­sen. „I nie zamie­rzam spe­ku­lo­wać. Po pro­stu dzie­lę się dany­mi. Zoba­czy­my, co się sta­nie.  Wszyst­ko, co może­my zro­bić, to zoba­czyć, co się teraz stanie”…