Rodzi­com 60-let­nie­mu męż­czyź­nie i 50-let­niej kobie­cie z Osha­wy w pro­win­cji Onta­rio posta­wio­no trzy zarzu­ty oszu­stwa na kwo­tę ponad 5000 dol., trzy zarzu­ty fał­szy­we­go i dwa zarzu­ty posia­da­nia docho­dów z prze­stęp­stwa powy­żej 5000 dol. posta­wio­no  w związ­ku z uda­wa­niem że dwo­je dzie­ci będą­cych pod ich opie­ką  cho­ru­je na raka. Para wyłu­dzi­ła  od człon­ków miej­sco­we­go kościo­ła pomoc war­to­ści ponad 650 000 dolarów.

Dwóch człon­ków kościo­ła zawia­do­mi­ło policję.

W cią­gu dwóch lat człon­ko­wie kościo­ła prze­ka­za­li rodzi­nie ponad 650 000 dola­rów w gotów­ce, pie­nią­dzach na czynsz, arty­ku­ły spo­żyw­cze, i zakup pojaz­du oraz  inne wspar­cie finansowe

Reklama