Onta­rio zare­je­stro­wa­ło we wto­rek nowy dzien­ny rekord wyno­szą­cy 1388 przy­pad­ków COVID-19. To pią­ty dzień z rzę­du, w któ­rym licz­ba przy­pad­ków w pro­win­cji wzro­sła powy­żej 1000.

Poprzed­ni rekord wyniósł 1328 przy­pad­ków w niedzielę.

Naj­wię­cej nowych przy­pad­ków odno­to­wa­no w Toron­to (520), następ­nie w regio­nie Peel (395) i regio­nie York (100).

Reklama

Pro­win­cja twier­dzi, że poprzed­nie­go dnia prze­pro­wa­dzi­ła ponad 29 100 testów.

Pięt­na­ście kolej­nych osób zmar­ło, zwięk­sza­jąc licz­bę ofiar śmier­tel­nych do 3260 osób. Więk­szość wszyst­kich zgo­nów (2080) doty­czy­ło osób z domów opie­ki długoterminowej.

Pro­win­cja twier­dzi, że 422 oso­by są obec­nie hospi­ta­li­zo­wa­ne z powo­du nowe­go koro­na­wi­ru­sa, z cze­go 82 na OIT i 54 na respiratorach.