Fir­ma Peel Public Health wyda­ła w sobo­tę nakaz któ­ry ma pomóc w egze­kwo­wa­niu wyma­gań doty­czą­cych COVID-19 w miej­scach pra­cy — z każ­da fir­ma, któ­ra go nie prze­strze­ga, może zapła­cić grzywnę.

Począw­szy od godzi­ny 18:00 w ponie­dzia­łek, 16 listo­pa­da, wła­ści­cie­le firm i kie­row­ni­cy, któ­rzy nie podej­mą nie­zbęd­nych dzia­łań w celu zapo­bie­że­nia lub powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 w miej­scu pra­cy, będą  pod­le­gać grzyw­nie w wyso­ko­ści 5000 dol. dziennie.

„Nad­szedł czas, aby pra­co­daw­cy, któ­rzy decy­du­ją się nie pła­cić pra­cow­ni­kom, gdy są cho­rzy, posta­wi­li czło­wie­ka ponad zysk” — stwier­dził dr Law­ren­ce Loh, głów­ny spe­cja­li­sta ds. zdro­wia w regio­nie Peel. „Koszt roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 w naszej spo­łecz­no­ści jest znacz­nie wyż­szy niż cena kil­ku dni chorobowych”.

reklama

Zarzą­dze­nie sek­cji 22, wyda­ne na pod­sta­wie usta­wy o ochro­nie i pro­mo­cji zdro­wia, zobo­wią­zu­je pra­co­daw­ców do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów, wdra­ża­nia środ­ków ochro­ny pra­cow­ni­ków i współ­pra­cy przy docho­dze­niach epi­de­mio­lo­gicz­nych w przy­pad­ku wystą­pie­nia ognisk cho­ro­by w miej­scu pracy.

Kie­dy u pra­cow­ni­ka zdia­gno­zo­wa­no COVID-19, ma on obja­wy lub był nara­żo­ny na kon­takt z oso­bą cho­rą, pra­co­daw­ca musi:

Nie pozwo­lić cho­re­mu pra­cow­ni­ko­wi na wej­ście do miej­sca pra­cy i poin­stru­ować go, aby pozo­stał w izo­la­cji, chy­ba że wyma­ga pil­nej pomo­cy medycznej.

Wdro­żyć wszyst­kie środ­ki zapo­bie­ga­nia COVID-19 okre­ślo­ne w prze­pi­sach i wytycz­nych pro­win­cji, w tym mię­dzy inny­mi bscre­ening, dystan­so­wa­nie, maski, higie­nę rąk oraz zapo­bie­ga­nie i kon­tro­lę zakażeń.

Natych­miast powia­do­mić Peel Public Health i Mini­ster­stwo Pra­cy  jeśli mamy co naj­mniej dwóch pra­cow­ni­ków z pozy­tyw­nym wyni­kiem COVID-19.

Współ­pra­co­wać i prze­strze­gać wszyst­kich dyrek­tyw Peel Public Health, Mini­ster­stwa Zdro­wia i Mini­ster­stwa Pra­cy by chro­nić innych pra­cow­ni­ków przed roz­prze­strze­nia­niem się choroby.

Cho­ciaż nakaz nie zmu­sza pra­co­daw­ców do zapew­nie­nia pra­cow­ni­kom płat­ne­go zwol­nie­nia cho­ro­bo­we­go, Peel Health zde­cy­do­wa­nie zale­ca, aby pra­co­daw­cy zapew­nia­li świad­cze­nia cho­ro­bo­we, bene­fi­ty i ochro­nę miej­sca pra­cy, aby zapew­nić pra­cow­ni­kom dotknię­tym COVID-19 wła­ści­we postę­po­wa­nie i izolację.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Peel Region .

Według władz regio­nu, Peel Public Health od począt­ku kwiet­nia zba­da­ło ponad 1500 poten­cjal­nych eks­po­zy­cji na COVID-19 w miej­scach pra­cy . Od 1 wrze­śnia do 13 listo­pa­da w Peel wystą­pi­ło 116 ognisk epi­de­mii w miej­scu pra­cy , a osiem jest obec­nie badanych.

Spo­śród 116 ognisk pra­wie trzy na pięć (58,6%) wystą­pi­ły w jed­nym z czte­rech sek­to­rów: pro­duk­cyj­nym / prze­my­sło­wym, prze­twór­stwie żyw­no­ści, dys­try­bu­cji i transporcie.