List poparcia Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto dla działalności Radia Maryja i o. Tadeusza Rydzyka

Sza­now­ni Państwo,

Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę dla ograniczenia swobody wypowiedzi na terenie Kanady dla Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, O.Tadeusza Rydzyka.

Pod­ję­te na tere­nie pro­win­cji Alber­ta akcje zwią­za­ne z pety­cją do władz kościel­nych die­ce­zji Edmon­ton, naru­sza­ją pra­wa i wolę sze­ro­kiej spo­łecz­no­ści polo­nij­nej popie­ra­ją­cej dzia­łal­ność Radia Mary­ja i TV Trwam. Zwra­cam się do Pań­stwa z ape­lem o zwró­ce­nie szcze­gól­nej uwa­gi na bez­pre­ce­den­so­wy atak na nasze pod­sta­wo­we pra­wa jako oby­wa­te­li demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa — swo­bo­dy poglą­dów, swo­bo­dy wypo­wie­dzi i swo­bo­dy prze­ko­nań religijnych.

Będąc peł­no­praw­ny­mi oby­wa­te­la­mi Kana­dy i dba­jąc o jej dobro, nie prze­sta­je­my myśleć i dbać o inte­re­sy naszej Ojczy­zny — Pol­ski. Zarów­no Radio Mary­ja jak i TV Trwam mają wie­lu sta­łych odbior­ców na tere­nie Kana­dy, któ­rzy cenią dzia­łal­ność ośrod­ka Ojców Redemptorystów,duszpasterską i patriotyczną.

Reklama

Nasze mil­cze­nie i bier­ność sta­wia nas w coraz słab­szej pozy­cji i poten­cjal­nie stwa­rza sytu­acje, że nasze dzie­ci, Kana­dyj­czy­cy pol­skie­go pocho­dze­nia, będą wsty­dzi­li się swo­ich pol­skich korze­ni. Stan fak­tycz­ny, histo­rycz­nie udo­ku­men­to­wa­ny, jest zupeł­nie inny. Mamy peł­ne pra­wo być dum­ni ze swo­je­go pocho­dze­nia i z nasze­go wkła­du w roz­wój Kana­dy, a tak­że tro­ski o god­ne życie w sys­te­mie demo­kra­tycz­nym. Nasza tak licz­na, ponad 10-milio­no­wa emi­gra­cja roz­sła­na po całym świe­cie jest tego naj­lep­szym przykładem.

Nagon­ka na Pol­skę, ata­ki róż­nych kół czy śro­do­wisk, wie­lo­te­ma­tycz­ne i pozor­nie ze sobą nie­zwią­za­ne, mają na celu jed­no- osła­bić nas jako Pań­stwo i jako Naród. Mil­czeć nie powin­ni­śmy i nie może­my, jeśli chce­my być sza­no­wa­ni jako waż­na, zna­czą­ca gru­pa etnicz­na w Kanadzie.

W imie­niu Polo­nii zor­ga­ni­zo­wa­nej w Okrę­gu Toron­to KPK ape­lu­ję do Pań­stwa o dzia­ła­nia , dzia­ła­nia szyb­kie i zde­cy­do­wa­ne w obro­nie naszych wspól­nych interesów.

Z powa­ża­niem,

Bar­tło­miej Habrowski
Pre­zes KPK OT