Rząd Onta­rio przy­jął w śro­dę usta­wę, któ­ra poło­ży kres zmia­nie cza­su; czas let­ni w pro­win­cji zosta­nie przy­ję­ty na stałe

Usta­wa o zmia­nie cza­su, któ­rą w paź­dzier­ni­ku zło­żył poseł Jere­my Roberts , poseł Otta­wa West — Nepe­an, zosta­ła przy­ję­ta w śro­dę w trze­cim czy­ta­niu przez parlament.

„Jestem pod­eks­cy­to­wa­ny, że dzi­siej­szej nocy mój pro­jekt usta­wy koń­czą­cy zmia­nę cza­su w Onta­rio prze­szedł przez ostat­nie czy­ta­nie z jed­no­gło­śnym popar­ciem. Onta­rio jest teraz na dobrej dro­dze do zakoń­cze­nia tej prze­sta­rza­łej prak­ty­ki ”- stwier­dził Roberts w oświadczeniu.

Bada­nia wyka­za­ły, że zmia­na cza­su może powo­do­wać „poważ­ne nega­tyw­ne skut­ki”, w tym zwięk­szo­ne wskaź­ni­ki depre­sji, zawa­ły ser­ca i udary.

reklama

Usta­wa ma jed­nak jeden waru­nek — wej­dzie w życie tyl­ko w poro­zu­mie­niu z Quebe­kiem i Nowym Jorkiem.