W dniach 7 i 14 listo­pa­da, br. odbył się Szkol­ny Tur­niej Patrio­tycz­ny orga­ni­zo­wa­ny pod Patro­na­tem Hono­ro­wym Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej i Ośrod­ka Roz­wo­ju Pol­skiej Edu­ka­cji za Gra­ni­cą w ramach Pro­jek­tu Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej “God­ność, Wol­ność, Nie­pod­le­głość” Edy­cja 2020.

W ten spo­sób szko­ła uczci­ła Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Tur­niej odbył się w róż­nych kate­go­riach. Ucznio­wie mogli spraw­dzić swo­ją wie­dzę mię­dzy inny­mi w quizach histo­rycz­nych, w tym z wie­dzy na temat pol­skich sym­bo­li naro­do­wych, histo­rii hym­nu; recy­ta­cji wier­szy patrio­tycz­nych czy odśpie­wa­niu pio­sen­ki patrio­tycz­nej i pra­cach pla­stycz­nych. W Tur­nie­ju wzię­ły udział wszyst­kie kla­sy od I SP do III LO. Wśród uczest­ni­ków wyło­nie­ni zosta­li zwy­cięz­cy, któ­rzy zosta­ną uho­no­ro­wa­ni dyplo­ma­mi i atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Ośro­dek Roz­wo­ju Pol­skiej Edu­ka­cji Naro­do­wej, Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej, Radę Rodzi­ców dzia­ła­ją­cą przy Szko­le Pol­skiej w Toron­to i kie­row­ni­ka szko­ły. Autor­ką pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go jest pani Syl­wia Kru­pa. Skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje wszyst­kim zwycięzcom!

oto lista laureatów

Lau­re­aci Szkol­ne­go Tur­nie­ju Patriotycznego

kla­sa I SP: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy plastycznej/najlepszego plakatu/piosenki patriotycznej

I miej­sce : Celi­na Gąsie­ni­ca-Mra­ciel­nik, Susan­na Palej 

II miej­sce: Maja Ter­lec­ki, Maria Wiewióra

III miej­sce: Mag­da­le­na Horva­tek, Vik­tor Masłowski

Wyróż­nie­nia: Łukasz Gliw­ny, Vanes­sa Przybyło

kla­sa II SP: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy plastycznej/najlepszego plakatu/ pio­sen­ki patriotycznej

I miej­sce : Max Rel­ski

II miej­sce: Igor Kar­masz

III miej­sce: Emi­ly Strząbała

Wyróż­nie­nia: Daniel Dut­kie­wicz i Gabrie­la Masłowski.

kla­sa III a SP: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy plastycznej/najlepszego plakatu

I miej­sce : Karo­li­na Czystowski 

kla­sa III b SP:

I miej­sce : Pau­li­na Puści­zna (W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy plastycznej/najlepszego plakatu)

II miej­sce: Jacob LeMo­ine (w kate­go­rii naj­pięk­niej wyko­na­ne­go hym­nu Polski )

III miej­sce: Vik­to­ria Mika (w kate­go­rii naj­lep­szej recy­ta­cji wier­sza patriotycznego)

Wyróż­nie­nia: wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy wzię­li udział w Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści na dystan­sie 1918 m

kla­sa IV SP: W kate­go­rii “Pol­skie legendy”

I miej­sce : Mar­le­na Lalik

II miej­sce: Alex Sza­lus, Daniel Wilk

III miej­sce: Daniel Nędz­ka

Wyróż­nie­nia (w kate­go­rii pio­sen­ki patrio­tycz­nej): Wik­to­ria Rel­ska, Maja Dąbrow­ska, Kle­mens Gąsie­ni­ca-Mra­ciel­nik, Szy­mon Wiewióra

kla­sa V SP: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy plastycznej/najlepszego pla­ka­tu na temat pol­skie­go hym­nu narodowego

I miej­sce : Julia Paw­luk i Zuzan­na Czystowski 

II miej­sce: Cyprian Leoń­czuk

III miej­sce: Alek­san­dra Milew­ska, Addien Aniśkiewicz

Wyróż­nie­nia: Kry­stian Wyso­kiń­ski, Lilia­na Marzec i Phi­lip Masłowski

kla­sa VI SP: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy na temat ”Pol­ska- moja dru­ga ojczyzna”

I miej­sce : THOMAS CZECHOWSKI, LAURA PIETRASIK

II miej­sce: JULIA BILIŃSKA, KACPER DEMCZUK, OLIVER RADOŃ 

Wyróż­nie­nia: Helen Dyk­cik, Wero­ni­ka Wysokińska

kla­sa VII SP: quiz histo­rycz­ny z zakre­su wie­dzy od roku 1764 do 1918

I miej­sce : Saini Ele­na

II miej­sce: Maw­ji Mela­nia , Zin­kie­wicz Łukasz

III miej­sce: Masłow­ski Maya 

Wyróż­nie­nia: Kra­kow­ski Krzysz­tof, Kozioł Jakub, Kowal­ski Tomasz

kla­sa VIII SP: quiz histo­rycz­ny z zakre­su wie­dzy na temat Godła Pol­ski — Orła Białego

I miej­sce : Mar­tin Bogusz, Bar­tosz Zawistowski

II miej­sce: Tomasz Święc­ki, Mar­cel Rychter

III miej­sce: Michał Łuka­szuk, Kry­stian Pańszczyk

kla­sa I LO: W kate­go­rii naj­lep­szej pra­cy na temat “Histo­rii pol­skie­go munduru”

I miej­sce : Antho­ny Branka

II miej­sce: Maria Lalik

III miej­sce: Julian Pie­tra­sik

kla­sa II a LO: quiz histo­rycz­ny pn.” Od upad­ku Rzecz­po­spo­li­tej w 1795 roku do odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku”

I miej­sce : Kuba Szew­czyk

II miej­sce: Adrian Pańsz­czyk, Ale­xan­der Rychter

III miej­sce: Wero­ni­ka Wal­czak, Olga Krawczyk

Wyróż­nie­nia: Domi­ni­ka Kozioł

kla­sa II b LO: quiz histo­rycz­ny pn.” Od upad­ku Rzecz­po­spo­li­tej w 1795 roku do odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku”

I miej­sce : Daniel Dem­czuk

II miej­sce: David Cze­chow­ski

III miej­sce: Jakub Zna­mie­row­ski, Robert Zuchniak

Wyróż­nie­nia: Alek­san­dra Kra­sno­dęb­ska, Elż­bie­ta Tetkowski

kla­sa III LO: quiz histo­rycz­ny pn.” Od upad­ku Rzecz­po­spo­li­tej w 1795 roku do odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku”

I miej­sce : Michał Ossow­ski

II miej­sce: Adrian­na Przeczek

 

Syl­wia Krupa

Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto