W tym roku w Mani­to­bie świą­tecz­ne spo­tka­nia zosta­ną zaka­za­ne, ponie­waż sze­ro­ko zakro­jo­ne ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce COVID-19 zosta­ną prze­dłu­żo­ne na nowy rok, cho­ciaż urzęd­ni­cy doda­li sze­reg wyjąt­ków do pro­win­cyj­nych  obostrzeń.

Ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wać w stycz­niu, jak to ogło­si­li we wto­rek dyrek­tor pro­win­cji ds. zdro­wia publicz­ne­go dr Brent Rous­sin i pre­mier Brian Pallister.

Pal­li­ster powie­dział, że ogra­ni­cze­nia  zadzia­ła­ły, ale potrzeb­ne są dalsze.

Reklama

W Mani­to­bie zare­je­stro­wa­no 13 kolej­nych zgo­nów z powo­du COVID-19, 245 nowych przy­pad­ków i wskaź­nik pozy­tyw­no­ści testu na pozio­mie 13,3 procent.

Ocze­ku­je się, że szcze­pion­ka Pfi­zer, któ­ra wyma­ga bar­dzo chłod­ne­go prze­cho­wy­wa­nia, dostar­czo­na zosta­nie do pro­win­cji już w przy­szłym tygodniu.

Począt­ko­we ogra­ni­cze­nia w całej pro­win­cji weszły w życie 12 listo­pa­da i wkrót­ce zosta­ły jesz­cze bar­dziej posze­rzo­ne o powszech­ne zamknię­cie sek­to­ra deta­licz­ne­go, miejsc kul­tu i sze­re­gu innych usług uzna­nych za nieistotne.

Zre­wi­do­wa­ne prze­pi­sy doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go cofa­ją zakaz nabo­żeństw kościel­nych dla samo­cho­dów oso­bo­wych, któ­ry nie­któ­re kościo­ły ostat­nio lek­ce­wa­ży­ły ​​wbrew naka­zom zdro­wot­nym. Wier­nym nie wol­no opusz­czać swo­ich pojaz­dów, a pojaz­dy powin­ny prze­wo­zić tyl­ko człon­ków tego same­go gospo­dar­stwa domo­we­go, powie­dział Roussin.

 

Skle­py z uży­wa­ny­mi rze­cza­mi będą mogły pozo­stać otwar­te. Rous­sin powie­dział, że Mani­to­bans o niskich docho­dach odczu­li nie­pro­por­cjo­nal­ny wpływ zamy­ka­nia skle­pów z uży­wa­ny­mi produktami.

Usłu­gi aku­punk­tu­ry i oste­opa­tii będą dozwo­lo­ne podob­nie jak fizjo­te­ra­pia i stomatologia.

Dozwo­lo­na będzie sprze­daż ozdób świą­tecz­nych — ozdób cho­in­ko­wych, papie­ru pako­we­go, gir­land oraz przed­mio­tów reli­gij­nych takich jak menory.