Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że w trze­cim kwar­ta­le br. kana­dyj­skie gospo­dar­stwa domo­we były win­ne śred­nio 1,71 dola­ra za każ­de­go dola­ra docho­du jaki mia­ły do dyspozycji.

Agen­cja poda­je, że zadłu­że­nie gospo­darstw domo­wych jako pro­cent docho­du do dys­po­zy­cji wzro­sło do 170,7 pro­cent w trze­cim kwar­ta­le, w porów­na­niu z 162,8 pro­cent w dru­gim kwartale.

Wskaź­nik ten był jed­nak nadal poni­żej 1,81 dola­ra za każ­de­go dola­ra docho­du do dys­po­zy­cji w czwar­tym kwar­ta­le 2019 r.

Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że pod­czas gdy zadłu­że­nie na ryn­ku kre­dy­to­wym wzro­sło o 1,6 pro­cent w trze­cim kwar­ta­le, docho­dy roz­po­rzą­dzal­ne gospo­darstw domo­wych spa­dły o 3,1 pro­cent w związ­ku z pan­de­mią COVID-19.

Agen­cja twier­dzi, że oszczęd­no­ści gospo­darstw domo­wych utrzy­ma­ły się w tym kwar­ta­le na wyso­kim pozio­mie 56,8 mld dol., w porów­na­niu z rekor­do­wym pozio­mem 90,1 mld Udol. w dru­gim kwar­ta­le, ponie­waż mniej Kana­dyj­czy­ków korzy­sta­ło z zapo­móg i odro­czeń płatności.

Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że odno­to­wa­no też rekor­do­wy wzrost poży­czek hipo­tecz­nych, a inwe­sty­cje miesz­ka­nio­we osią­gnę­ły naj­wyż­szy poziom w histo­rii, ponie­waż koszt pożycz­ki utrzy­my­wał się na naj­niż­szym w histo­rii poziomie.