Pod­czas wizy­ty w  Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym w Miń­sku pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alek­san­der Łuka­szen­ko wska­zał na nie­daw­ne aresz­to­wa­nie gru­py ter­ro­ry­stycz­nej Miko­ła­ja Autu­cho­wi­cza jako na uda­ną pra­cę służb spe­cjal­nych — dono­si bia­ło­ru­ska agen­cja Belta.

“Nie­daw­no zatrzy­ma­li­śmy gru­pę Autu­cho­wi­cza.  Łaj­da­ki odkry­li­śmy ich wszyst­kie kana­ły prze­rzu­to­we. Przez Ukra­inę prze­wo­zi­li tony bro­ni” — powie­dział szef pań­stwa. — Mie­li­by­śmy ład­ny Nowy Rok … ”

Szef pań­stwa pod­kre­ślił, że kwe­stia tłu­mie­nia tego typu nie­le­gal­nych dzia­łań jest pod ści­słą kon­tro­lą: „Jest jesz­cze kil­ka grup. Mamy po dwie lub trzy (oso­by w tych gru­pach — Bieł­TA), stam­tąd (z zagra­ni­cy — Bieł­TA). Wysy­ła­ją to do nas. Przez Ukra­inę. Przez Pol­skę. Litwa jest teraz bar­dzo trud­na — gra­ni­ca jest szczel­nie zamknię­ta. A teraz zamknę­li­śmy gra­ni­cę z Ukra­iną, mysz się nie prze­śli­zgnie. Przez Rosję cza­sa­mi prze­ni­ka­ją, nie mamy gra­ni­cy. Ale kon­tro­lu­je­my to.