W pierw­szym pół­ro­czu 2020 roku licz­ba Pola­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii zmniej­szy­ła się o 85 tys., co jest rekor­do­wym spad­kiem, a w sto­sun­ku do szczy­tu w 2017 roku ich licz­ba zmniej­szy­ła się już o 206 tys. — wyni­ka z opu­bli­ko­wa­nych w czwar­tek sza­cun­ków urzę­du sta­ty­stycz­ne­go ONS.

Według obli­czeń ONS, w poło­wie 2020 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii miesz­ka­ło 815 tys. osób mają­cych pol­skie oby­wa­tel­stwo. W poprzed­niej takiej sta­ty­sty­ce, przed­sta­wia­ją­cej sytu­ację na koniec 2019 roku licz­bę osób z pol­skim oby­wa­tel­stwem ONS sza­co­wał na 900 tys. To ozna­cza naj­więk­szy spa­dek od momen­tu roz­po­czę­cia maso­wych migra­cji Pola­ków po wej­ściu Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej i otwar­cia bry­tyj­skie­go ryn­ku pra­cy w 2004 roku.

Od 2014 roku licz­ba oby­wa­te­li pol­skich w Wiel­kiej Bry­ta­nii rosła nie­usta­nie do 2016 roku, po czym mini­mal­nie spa­dła, ale na koniec 2017 roku osią­gnę­ła rekord — ONS sza­co­wał, że było ich wów­czas 1,021 mln. Od tego cza­su zaczął się odwrot­ny trend, przy czym naj­więk­szym dotych­czas spad­kiem był ten zare­je­stro­wa­ny mię­dzy poło­wą a koń­cem 2018 roku — o 80 tys.

Podob­nie wyglą­da­ją sza­cun­ki doty­czą­ce osób uro­dzo­nych w Pol­sce. Według sta­nu na poło­wę 2020 roku ich licz­ba wyno­si­ła 746 tys., pod­czas gdy na koniec 2019 roku było to 818 tys. Nato­miast w porów­na­niu ze szczy­to­wym momen­tem, na koniec 2017 roku, zmniej­szy­ła się ona już o 176 tys. Licz­ba osób z oby­wa­tel­stwem pol­skim jest więk­sza niż uro­dzo­nych w Pol­sce, bo ta pierw­sza obej­mu­je dzie­ci oby­wa­te­li pol­skich uro­dzo­ne już na tery­to­rium Wiel­kiej Bry­ta­nii. W dru­giej są wpraw­dzie tak­że Pola­cy, któ­rzy przy­ję­li bry­tyj­skie oby­wa­tel­stwo, ale jest to wyraź­na mniejszość.

reklama

Oby­wa­te­le pol­scy pozo­sta­ją zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szą gru­pą cudzo­ziem­ców zamiesz­ku­ją­cych Wiel­ką Bry­ta­nię. Ich licz­ba — 815 tys. — jest ponad dwa razy więk­sza niż będą­cych na dru­gim miej­scu oby­wa­te­li Rumu­nii — 404 tys. Dalej znaj­du­ją się oby­wa­te­le Indii, Irlan­dii i Włoch.

Z kolei wśród miesz­kań­ców Wiel­kiej Bry­ta­nii uro­dzo­nych za gra­ni­cą oso­by uro­dzo­ne w Pol­sce — 746 tys. — były na dru­gim miej­scu. Wię­cej było tyl­ko osób uro­dzo­nych w Indiach — 847 tys., zaś na miej­scach 3–5 zna­la­zły się oso­by uro­dzo­ne w Paki­sta­nie, Rumu­nii i Irlandii.

Spa­dek licz­by Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Wiel­kiej Bry­ta­nii wpi­su­je się w szer­szy trend. W poło­wie 2020 roku licz­ba osób w każ­dej z pię­ciu wyszcze­gól­nio­nych grup — uro­dze­ni w 14 sta­rych pań­stwach człon­kow­skich UE, w ośmiu pań­stwach człon­kow­skich z Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej przy­ję­tych w 2004 roku, łącz­nie w Buł­ga­rii i Rumu­nii, w Azji oraz resz­cie świa­ta — była mniej­sza niż w poło­wie 2019 roku. Nato­miast jeśli cho­dzi o oso­by z oby­wa­tel­stwem innym niż bry­tyj­skie ich licz­ba spa­dła w przy­pad­ku pierw­szych czte­rech z tych grup, a jedy­nie zwięk­szy­ła się — i to bar­dzo nie­znacz­nie — ostatnia.

Ogó­łem ONS sza­cu­je, że w poło­wie 2020 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii miesz­ka­ło 9,2 mln osób uro­dzo­nych poza jej gra­ni­ca­mi, zaś licz­ba osób bez bry­tyj­skie­go oby­wa­tel­stwa wyno­si­ła 6,0 mln. Sta­no­wi­ło to spa­dek odpo­wied­nio o 246 tys. i 231 tys. w sto­sun­ku do poło­wy 2019 roku.

Z Lon­dy­nu Bar­tło­miej Nie­dziń­ski (PAP)