Rząd Onta­rio roz­sze­rzył kon­tro­le super­mar­ke­tów, któ­re są spraw­dza­ne pod kątem prze­strze­ga­nia obostrzeń zwią­za­nych z COVID-19. Inspek­to­rzy pra­cy, któ­rzy w zeszłym tygo­dniu kon­tro­lo­wa­li skle­py w Gre­ater Toron­to i Hamil­ton, prze­nie­śli się w ten week­end do regio­nów Otta­wy, Wind­sor, Nia­ga­ry i Dur­ham. Spraw­dza­ją, czy pra­cow­ni­cy i klien­ci “nie­zbęd­nych biz­ne­sów” są wła­ści­wie zabez­pie­cze­ni przed zaka­że­niem koronawirusem.

Akcja kon­tro­li skle­pów zosta­ła zapla­no­wa­na we współ­pra­cy z lokal­ny­mi wydzia­ła­mi zdro­wia. Obej­mu­je tak­że inne miej­sca pra­cy, wśród nich skle­py i restau­ra­cje sprze­da­ją­ce jedze­nie na wynos.

Fir­my mogą być uka­ra­ne man­da­tem w wyso­ko­ści 1000 dol., a oso­by indy­wi­du­al­ne — w wyso­ko­ści 750 dol.

reklama