Redu­ta Dobre­go Imie­nia zwró­ci­ła się z wnio­skiem do Sze­fa Urzę­du do Spraw Cudzo­ziem­ców o wyda­nie zaka­zu wjaz­du do stre­fy Schen­gen dla bry­tyj­skich sędziów, któ­rzy ska­za­li pol­skie­go oby­wa­te­la na okrut­ną śmierć.

Sędzio­wie Lady Justi­ce Ele­anor War­wick King, Lord Justi­ce Peter Jack­son, Mr Justi­ce Jona­than Lio­nel Cohen wyda­li oraz utrzy­ma­li w mocy wyrok naka­zu odłą­cze­nia Pola­ka od apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cej życie.

Pomi­mo sta­rań, władz pol­skich, któ­re w ramach posia­da­nych kom­pe­ten­cji i upo­waż­nień pod­ję­ły wszel­kie moż­li­we dzia­ła­nia na pozio­mie poli­tycz­nym, praw­nym i kon­su­lar­nym, nie uda­ło się dopro­wa­dzić do powro­tu pol­skie­go oby­wa­te­la do Ojczy­zny, gdzie pol­scy leka­rze zade­kla­ro­wa­li nie­zbęd­ną pomoc w lecze­niu cięż­ko cho­re­go człowieka.

Redu­ta skie­ro­wa­ła nastę­pu­ją­ce pismo: