Według Kana­dyj­skie­go Związ­ku Pra­cow­ni­ków Pocz­to­wych pra­cow­nik Cana­da Post, któ­ry uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność COVID-19, zmarł w następ­stwie epi­de­mii, któ­ra dotknę­ła 224 pra­cow­ni­ków w sor­tow­ni Gate­way East w Mississauga.

Pre­zes związ­ku w Toron­to, Qaiser Maro­of, powie­dział Toron­to Sun, że pró­bu­ją usta­lić z rodzi­ną, czy śmierć pra­cow­ni­ka nastą­pi­ła w ponie­dzia­łek czy wtorek.

Cho­ciaż Maro­of nie mógł potwier­dzić, kie­dy wynik testu pra­cow­ni­ka był pozy­tyw­ny, donie­sie­nia medial­ne poda­ją, że był to 19 stycz­nia, a od tego cza­su był w izo­la­cji w domu. Maro­of powie­dział, że nie wyka­zy­wał objawów.

REKLAMA

Od począt­ku stycz­nia do śro­dy 224 pra­cow­ni­ków Cana­da Post — z 4500 pra­cow­ni­ków — uzy­ska­ło pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wiru­sa, a ponad 350 zosta­ło wysła­nych do domu w celu samo­izo­la­cji w zeszłym tygodniu.

Cana­da Post wcze­śniej ostrze­ga­ła już opi­nię publicz­ną przed moż­li­wy­mi opóź­nie­nia­mi w wyni­ku tej epidemii.

„Ta tra­ge­dia pod­kre­śla, dla­cze­go nale­ga­li­śmy na rząd, że pra­cow­ni­cy pocz­to­wi zosta­li uzna­ni za pra­cow­ni­ków pierw­szej linii” — oświad­czył zwią­zek CUPW w śro­do­wym oświad­cze­niu. „To pra­cow­ni­cy pocz­to­wi dostar­cza­ją lekar­stwa, arty­ku­ły spo­żyw­cze, sprzęt do ćwi­czeń i wszyst­kie inne pod­sta­wo­we arty­ku­ły, co wią­że się z dużym ryzy­kiem dla ich zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa. Maro­of okre­ślił zmar­łe­go robot­ni­ka jako „cięż­ko pra­cu­ją­ce­go” i powie­dział, że jest pocho­dze­nia azjatyckiego.

„Jeste­śmy napraw­dę zszo­ko­wa­ni jego śmier­cią” — powiedział.

Dr Law­ren­ce Loh, dyrek­tor medycz­ny ds. Zdro­wia w regio­nie Peel, powie­dział, że nie może komen­to­wać, bio­rąc pod uwa­gę, że trwa dochodzenie.

„W tej chwi­li wie­my, że wie­le osób zosta­ło wysła­nych do domu, a tak­że, że trwa­ją szyb­kie testy” — powiedział.

 

za Toron­to Sun