Polka aresz­to­wa­na w Toron­to pod­czas pro­te­stu za banner

Jak poda­ła tele­wi­zja Rebel imi­grant­ka z Pol­ski Kasia zosta­ła resz­to­wa­na w Toron­to przed legi­sla­tu­rą pod­czas pro­te­stu prze­ciw­ko zamknię­ciom tyl­ko dla­te­go, że mia­ła tabli­cę widocz­ną na poniż­szym zdjęciu

Reklama