„Ta dziel­na kobie­ta prze­ciw­sta­wi­ła się kłam­li­wej pro­pa­gan­dzie oczer­nia­ją­cej Pola­ków!” — napi­sał na Twit­te­rze mini­ster Zbi­gniew Zio­bro, odno­sząc się do wyro­ku Sądu Okrę­go­we­go ws. książ­ki „Dalej jest noc” autor­stwa prof. Bar­ba­ry Engel­king i prof. Jana Grabowskiego.

 

Pani Filo­me­na Lesz­czyń­ska udo­wod­ni­ła w sądzie mani­pu­la­cję B. Engel­king i J. Gra­bow­skie­mu, któ­rzy w książ­ce „Dalej jest noc” pomó­wi­li jej stry­ja o wyda­nie na śmierć Żydów, choć on ich ukry­wał. Ta dziel­na kobie­ta prze­ciw­sta­wi­ła się kłam­li­wej pro­pa­gan­dzie oczer­nia­ją­cej Pola­ków! —napi­sał mini­ster Ziobro.

Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie orzekł we wto­rek, że prof. Bar­ba­ra Engel­king i prof. Jan Gra­bow­ski mają prze­pro­sić za infor­ma­cje z książ­ki „Dalej jest noc”, któ­ra przed­sta­wia losy Żydów w oku­po­wa­nej Pol­sce. Wol­ność badań nauko­wych musi pod­le­gać kry­te­riom rze­tel­no­ści — uza­sad­nił sąd.

Sąd odda­lił przy tym żąda­nie 100 tys. zł zadość­uczy­nie­nia. Wyrok jest nie­pra­wo­moc­ny. Peł­no­moc­nik histo­ry­ków mec. Michał Jabłoń­ski zapo­wie­dział w roz­mo­wie z PAP wnie­sie­nie apelacji.

Współ­au­to­rów „Dalej jest noc” pozwa­ła Filo­me­na Lesz­czyń­ska — bra­ta­ni­ca daw­ne­go soł­ty­sa opi­sa­ne­go w książ­ce. Według niej jej stryj, soł­tys wsi Mali­no­wo Edward Mali­now­ski został fał­szy­wie pomó­wio­ny w spor­nej książ­ce o ogra­bie­nie Żydów­ki i współ­pra­cę z Niem­ca­mi pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Pomó­wie­nie to — w jej oce­nie — doty­czy opi­sa­nej w książ­ce histo­rii Este­ry Dro­gic­kiej z domu Sie­mia­tyc­kiej, któ­rej Mali­now­ski oca­lił życie.

 

Tym­cza­sem kana­dyj­ska gaze­ta Glo­be and Mail w komen­ta­rzu oskar­ża pol­ski rząd o pró­bę wybie­la­nia Pola­ków i fak­tu ich “współ­udzia­łu w Holokauście”.

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-polish-court-orders-canadian-holocaust-scholar-to-apologize/

Pisząc:

The law­su­it was bac­ked by the ultra­na­tio­na­list, govern­ment-fun­ded Polish League Aga­inst Defamation.

The orga­ni­za­tion has been part of a bro­ader effort under Poland’s natio­na­list and right-wing govern­ment to chal­len­ge rese­arch on Polish par­ti­ci­pa­tion in the kil­ling of Jews by Nazi Ger­ma­ny. Poland was under Ger­man occu­pa­tion during much of the Second World War.

The court ruled that the two histo­rians vio­la­ted the hono­ur of the for­mer may­or, citing pas­sa­ges in the book that alle­ge he sto­le posses­sions from a Jewish woman and disc­lo­sed the loca­tion to the Nazis of Jews hiding in his vil­la­ge. Mr. Mali­now­ski had been acqu­it­ted in 1950 of being an accom­pli­ce to Nazi kil­lings of 18 Jews in a forest near his vil­la­ge in 1943.

The jud­ge orde­red the two aca­de­mics to chan­ge the text of any new edi­tions and publish an apo­lo­gy on the websi­te of the Polish Cen­tre for Holo­caust Research.

Friends of Simon Wie­sen­thal Cen­tre (FSWC), a Toron­to-based non-pro­fit figh­ting anti-Semi­tism, expres­sed dismay at the ruling and noted that Poland’s govern­ment has enga­ged in wide-ran­ging efforts to obscu­re the facts of Polish com­pli­ci­ty in the geno­ci­de of Jews.

“It is shoc­king and sha­me­ful to see this effort unfold to hide and obscu­re the truth abo­ut the cri­mes com­mit­ted aga­inst Polish Jews during the Holo­caust,” said FSWC pre­si­dent Micha­el Levitt. “Poland can­not con­ti­nue to bury the facts and silen­ce Holo­caust scho­lars, and its actions must be roun­dly rejec­ted by Cana­da and the rest of the inter­na­tio­nal community.”