Senat Sta­nów Zjed­no­czo­nych uznał  Donal­da Trum­pa za nie­win­ne­go pod­że­ga­nia do rebe­lii prze­ciw­ko rzą­do­wi. Za uzna­niem go win­nym gło­so­wa­ło 57 sena­to­rów, za nie­win­no­ścią — 43.
Sena­to­ro­wie uzna­li, że Donald Trump nie jest winien pod­że­ga­nia do rebe­lii w prze­mó­wie­niu, któ­re wygło­sił 6 stycz­nia tego roku, tuż przed ata­kiem swo­ich zwo­len­ni­ków na Kapitol.

Za uzna­niem Trum­pa za win­ne­go gło­so­wa­ło 50 demo­kra­tów, przy­łą­czy­ło się do nich 7 republikanów.

Tłum sym­pa­ty­ków Trum­pa wtar­gnął wów­czas na Kapi­tol, gdzie odby­wa­ła się pro­ce­du­ra zatwier­dza­nia wybo­ru Joe Bide­na na prezydenta.

W star­ciach z poli­cją lub w ich wyni­ku zgi­nę­ło wów­czas 5 osób.

Wcze­śniej Donald Trump przez wie­le tygo­dni gło­sił, że w rze­czy­wi­sto­ści to on wygrał wybo­ry pre­zy­denc­kie, a to zwy­cię­stwo zosta­ło mu ukradzione.

Donald Trump jest pierw­szym w histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych pre­zy­den­tem, wobec któ­re­go dwu­krot­nie zosta­ła wsz­czę­ta pro­ce­du­ra impe­ach­men­tu. Dwu­krot­nie tez został unie­win­nio­ny od cią­żą­cych na nim zarzutów.