12 lute­go, 2021  mia­ła się odbyć pierw­sza roz­pra­wa w bez­pre­ce­den­so­wej spra­wie, któ­rą Redu­cie Dobre­go Imie­nia wyto­czył przed­sta­wi­ciel tzw. Nowej Pol­skiej Szko­ły Bada­nia Holo­kau­stu Jan Grabowski.
Nie­ste­ty z powo­du cho­ro­by sędzie­go roz­pra­wa się nie odbę­dzie, a o nowym ter­mi­nie roz­po­czę­cia pro­ce­su oraz w postę­pach w spra­wie będzie­my Pań­stwa na bie­żą­co infor­mo­wać czy tamy na stro­nach http://www.anti-defamation.org/

Otóż pół­to­ra roku po wyda­niu w 2017 r. przez RDI sta­no­wi­ska kwe­stio­nu­ją­ce­go rze­tel­ność meto­do­lo­gii prac nauko­wych Jana Gra­bow­skie­go, ten pra­cu­ją­cy na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra na Uni­wer­sy­te­cie Otta­wy w Kana­dzie histo­ryk zło­żył pozew. RDI prze­sła­ła do sądu obszer­ną odpo­wiedź, w któ­rej m.in. pod­no­si wybiór­cze trak­to­wa­nie bada­nych i przy­wo­ły­wa­nych przez Gra­bow­skie­go źró­deł. Jan Gra­bow­ski to tak­że autor tezy, że „Pola­cy przy­czy­ni­li się do śmier­ci 200 000 Żydów”.

Zda­niem RDI Gra­bow­ski wcho­dząc na dro­gę sądo­wą chciał powstrzy­mać zagwa­ran­to­wa­ne kon­sty­tu­cyj­nie pra­wo kry­ty­ki. War­to zapa­mię­tać, że ww. spra­wa zosta­ła wyto­czo­na w lutym 2019 r. i jest chro­no­lo­gicz­nie pierw­sza, przed spra­wą Filo­me­ny Lesz­czyń­skiej, któ­ra wynik­nę­ła dopie­ro w mar­cu 2019 r.

Reklama

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dą Pań­stwo na naszej stro­nie: http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/historyk-grabowski-kontra-reduta-dobrego-imienia-pierwsze-starcie-juz-12-lutego-w-sadzie-okregowym-w-warszawie/.