Cana­da Mort­ga­ge and Housing Corp. twier­dzi, że tem­po roz­po­czy­na­nia budo­wy domów wzro­sło w stycz­niu o 23,1 pro­cent w sto­sun­ku rocz­nym , ponie­waż licz­ba roz­po­czę­tych budów domów jed­no­ro­dzin­nych osią­gnę­ła w Mont­re­alu naj­wyż­szy poziom od lute­go 2008 roku

Kra­jo­wa agen­cja miesz­ka­nio­wa twier­dzi, że sezo­no­wo sko­ry­go­wa­na rocz­na sto­pa roz­po­czy­na­nia budów wzro­sła w stycz­niu do 282 428 loka­li mieszkalnych .

Licz­ba ta  w mia­stach wzro­sła o 27,7% do 266877 jed­no­stek, przy czym licz­ba roz­po­czę­cia budo­wy budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych w mia­stach wzro­sła o 24,1% do 193 328 jed­no­stek, a  domów jed­no­ro­dzin­nych w mia­stach wzro­sła o 38,1% do 73 549 jednostek.

Reklama