Dro­gie dzie­ci, kochaj­cie Bil­la Gate­sa, bo jak znik­nie będzie strasznie

Kanał YouTu­be dla dzie­ci ostrze­ga, że ​​świat bar­dzo by ucier­piał, jeśli zabra­kło­by Bil­la Gatesa

„Edu­ka­cyj­ny” kanał YouTu­be skie­ro­wa­ny do dzie­ci opu­bli­ko­wał prze­ra­ża­ją­ce wideo ostrze­ga­ją­ce mło­dych widzów, że świat stał­by się znacz­nie gor­szy, gdy­by znik­nął z nie­go zało­ży­ciel Micro­so­ftu Bill Gates i inni miliarderzy.

W dzi­wacz­nym wideo zaty­tu­ło­wa­nym „Co by było, gdy­by Bill Gates znik­nął?” i ozna­czo­ny hash­ta­ga­mi #kids, #chil­dren i #edu­ca­tion, nar­ra­tor ostrze­ga, że ​​jeśli Gates znik­nie, „wie­lu sza­no­wa­nych miliar­de­rów będzie nam brakowało”.

reklama

Opu­bli­ko­wa­na w stycz­niu ani­ma­cja, któ­ra przy­cią­gnę­ła uwa­gę dopie­ro w ostat­nich dniach, przed­sta­wia dwóch ani­mo­wa­nych męż­czyzn ozna­czo­nych jako „Czy­sta ener­gia” i „Sto­wa­rzy­sze­nie leka­rzy”, pła­czą­cych po znik­nię­ciu  Gate­sa któ­ry prze­sta­je im dawać sto­sy gotówki.

Film dalej ostrze­ga, że ​​Fun­da­cja Bil­la i Melin­dy Gate­sów jest „naj­więk­szą pry­wat­ną fun­da­cją cha­ry­ta­tyw­ną na świe­cie” i  doda­je że gdy­by Gates znik­nął, inni miliar­de­rzy rów­nież mogli­by prze­stać prze­ka­zy­wać pie­nią­dze na cele charytatywne.

Znik­nię­cie Gate­sa może rów­nież dopro­wa­dzić do „ ude­rze­nia” w „ wysił­ki na rzecz ochro­ny kli­ma­tu ”, a „pali­wa kopal­ne mogły­by powró­cić” — mówi nar­ra­tor. Następ­nie stwier­dza ponu­ro, że War­ren Buf­fett, słyn­ny ame­ry­kań­ski inwe­stor i inny miliar­der, „bar­dzo tęsk­nił­by za swo­im naj­lep­szym przyjacielem”.

Ani­mo­wa­ny Buf­fett sie­dzi na ław­ce i szlocha.

Dziw­ne wideo poja­wi­ło się na skie­ro­wa­nym do dzie­ci kana­le „Aum­Sum Time” — wcze­śniej zna­nym jako „Smart Lear­ning for All” — któ­ry ma ponad dwa milio­ny sub­skry­ben­tów i pra­wie 600 milio­nów wyświe­tleń we wszyst­kich swo­ich filmach.

W innym fil­mie z kana­łu zaty­tu­ło­wa­nym „Co by było, gdy­by Rosja znik­nę­ła?” Nar­ra­tor stwier­dził, że „jeśli Rosja znik­nie, pokój może wresz­cie mieć szan­sę”, zauwa­ża­jąc, że Rosja jest dru­gim co do wiel­ko­ści eks­por­te­rem bro­ni na świe­cie. War­to zauwa­żyć, że cho­ciaż Sta­ny Zjed­no­czo­ne są naj­więk­szym eks­por­te­rem bro­ni, nie wspo­mnia­no o tym w fil­mie z pyta­niem, co by się sta­ło, gdy­by Sta­ny Zjed­no­czo­ne nagle zniknęły.

 

Za RT