POWIEDZ NIE NOWYM OBNIŻKOM PODATKÓW DLA DUŻYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH! — czy­ta­my w pety­cji The Coun­cil of Cana­dians do władz kra­ju. Oka­zu­je się, że wiel­kie fir­my far­ma­ceu­tycz­ne żąda­ją… ulg podatkowych

Jak ujaw­nił The Glo­be and Mail , w środ­ku tej miaż­dżą­cej glo­bal­nej pan­de­mii, Pfi­zer zło­żył przed budże­tem nad­zwy­czaj­ny wnio­sek do komi­sji Com­mons Finan­ce, gro­żąc ogra­ni­cze­niem lub nawet prze­nie­sie­niem swo­ich kana­dyj­skich ope­ra­cji poza kraj, jeśli nie otrzy­ma obni­że­nia sta­wek podat­ku kor­po­ra­cyj­ne­go. To tak­ty­ka  sto­so­wa­na przez nie­zli­czo­ne kor­po­ra­cje, aby unik­nąć wno­sze­nia spra­wie­dli­we­go wkła­du do spo­łecz­no­ści, w któ­rych dzia­ła­ją. Ocze­ku­je się, że Pfi­zer osią­gnie w tym roku nad­zwy­czaj­ne zyski ze sprze­da­ży szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID.

Poświęć chwi­lę, aby wysłać wia­do­mość do rzą­du fede­ral­ne­go. Nie może­my pozwo­lić, aby duże fir­my far­ma­ceu­tycz­ne wyko­rzy­sta­ły ten kry­zys na swo­ją korzyść. piszą auto­rzy pety­cji, któ­rą moż­na zna­leźć tutaj