Przed­sta­wia­my dru­gi z serii pię­ciu pol­skich skle­pów Euro­Max tym razem przy Bri­stol Rd. i Cre­di­te­view w Mis­sis­sau­dze. Oka­zu­je się, że pol­skie jedze­nie sma­ku­je nie tyl­ko Polakom…