Ford Motor Co. zde­cy­do­wał o wyco­fa­niu do napra­wy 2,6 milio­nów samo­cho­dów, w tym pra­wie 275 000 w Kana­dzie. Powo­dem są przede wszyst­kim uster­ki podu­szek powietrznych.

Przed­mio­tem pierw­szej noty o wyco­fa­niu jest podusz­ka powietrz­na kie­row­cy fir­my Taka­ta. Podusz­ki takie były mon­to­wa­ne w naste­pu­ją­cych mode­lach: Ford Fusion z lat 2006-12, Ford Edge z 2007-11, Ford Ran­ger z 2007-11, Mer­cu­ry Milan z 2006-12, Lin­coln Zephyr/MKZ z 2006-12 i Lin­coln MKX z 2007-10. Podusz­ki jako śro­dek pochła­nia­ją­cy czyn­nik robo­czy zawie­ra­ją siar­czan wap­nia, któ­ry może degra­do­wać po wysta­wie­niu na dzia­ła­nie wyso­kiej wil­got­no­ści i tem­pe­ra­tu­ry, a co za tym idzie — może dojść do roze­rwa­nia podusz­ki pod­czas jej akty­wa­cji. Ford zazna­cza, że nie wie o żad­nych takich przy­pad­kach, ale sytu­acja może być niebezpieczna.

Dru­ga nota o wyco­fa­niu do napra­wy doty­czy 19 typów opon Con­ti­nen­tal Tire of Ame­ri­ca. W uszko­dzo­nych opo­nach może dojść do nagłe­go spad­ku ciśnie­nia powie­trza spo­wo­do­wa­ne­go poja­wie­niem się pęk­nię­cia na bocz­nej ścian­ce. Do wymia­ny są opo­ny w 15 769 pojaz­dach w USA, 3082 w Kana­dzie i 138 w Mek­sy­ku. Spra­wa doty­czy For­dów F‑250 i F‑350 z lat 2018–20, F‑150 z 2018 oraz For­dów Esca­pe z 2019.

REKLAMA