Krzysz­tof Bosak, jeden z lide­rów Kon­fe­de­ra­cji, negu­je ist­nie­nie trze­ciej fali epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Na ante­nie Pol­sat News oce­nił, że to hasło medial­ne kre­owa­ne, by stra­szyć społeczeństwo.

Krzysz­tof Bosak uwa­ża, że trze­ciej fali epi­de­mii COVID-19 w Pol­sce nie ma.

– Nale­ży w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia powró­cić do nor­mal­no­ści. Nale­ża­ło­by odejść od tele­po­rad, „odco­vi­do­wać” oddzia­ły – stwier­dził w nie­dzie­lę poseł Konfederacji.

Jak dodał, „zwięk­szo­ne zacho­ro­wa­nia to jed­no, a zwięk­szo­na śmier­tel­ność wyni­ka­ją­ca z nie­zdia­gno­zo­wa­nia innych cho­rób to dru­gie”. Lider Kon­fe­de­ra­cji ape­lo­wał, by „nie pchać spo­łe­czeń­stwa w fikcję”.

W czwar­tek rząd ogło­sił nowe ograniczenia.