Ana­li­tyk medycz­ny CNN, Leana Wen, pod­nio­sła alarm, ostrze­ga­jąc, że Ame­ry­ka­nie mogą sami wziąć sobie swo­bo­dy sprzed pan­de­mii bez zaszcze­pie­nia się, jeśli admi­ni­stra­cja Bide­na szyb­ko nie uczy­ni szcze­pio­nek warun­kiem wstęp­nym powro­tu do normalności.

„Musi­my im wyja­śnić, że szcze­pion­ka jest bile­tem na powrót do życia przed pan­de­mią” — stwier­dzi­ła Wen, któ­ra była wcze­śniej pre­ze­sem agen­cji Plan­ned Paren­tho­od, naj­więk­sze­go ame­ry­kań­skie­go przed­się­bior­stwa aborcyjnego.

Wen ubo­le­wa­ła w roz­mo­wie z pro­wa­dzą­cym pro­gram w  CNN, Chri­sem Cuomo, że wie­le sta­nów zaczę­ło w peł­ni ponow­nie otwie­rać swo­je gospo­dar­ki i usu­wać ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce Covid-19, pozo­sta­wia­jąc „bar­dzo wąskie okno” na powią­za­nie nor­ma­li­za­cji życia codzien­ne­go ze sta­tu­sem szczepień.

„Jeśli wszyst­ko zosta­nie ponow­nie otwar­te, to jaka będzie mar­chew­ka?” — pyta­ła Wen. „Jak zamie­rza­my zachę­cić ludzi do zaszcze­pie­nia się? Dla­te­go uwa­żam, że admi­ni­stra­cja CDC i Biden muszą wyjść dużo śmie­lej i powie­dzieć: „Jeśli jesteś zaszcze­pio­ny, możesz robić to wszystko.”

Wen doda­je, że nie­po­ko­ją­cą alter­na­ty­wą jest to, że „ludzie i tak wyj­dą i będą się cie­szyć tymi swo­bo­da­mi”, co nara­zi Sta­ny Zjed­no­czo­ne na nową falę infek­cji Covid-19   jesienią. 

Tym­cza­sem guber­na­tor Flo­ry­dy Ron DeSan­tis pod­pi­sał w pią­tek dekret zaka­zu­ją­cy pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych, aby zablo­ko­wać two­rze­nie dwu­po­zio­mo­we­go spo­łe­czeń­stwa z oby­wa­te­la­mi pierw­szej i dru­giej kate­go­rii w opar­ciu o sta­tus zaszczepienia.

https://fb.watch/4Fw_bqpq6R/

Repu­bli­kań­ski stra­teg Andrew Sura­bian uznał, że „żad­na kwe­stia nie jest dzi­siaj waż­niej­sza niż powstrzy­ma­nie tych auto­ry­tar­nych psy­cho­pa­tów przed wdro­że­niem ich cyfro­we­go sys­te­mu pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych”  i prze­kształ­ce­nie ame­ry­kań­skie­go spo­łe­czeń­stwa w dwu­po­zio­mo­wy sys­tem kasto­wy, w któ­rym wszy­scy są moni­to­ro­wa­ni jak w Chinach.