6,6 tys. poli­cjan­tów i żan­dar­mów w regio­nie pary­skim kon­tro­lu­je prze­strze­ga­nie nowych obostrzeń sani­tar­nych w Wiel­ką Sobo­tę, w pierw­szym dniu obo­wią­zy­wa­nia ogól­no­kra­jo­we­go lock­dow­nu. Miesz­kań­cy Pary­ża i innych dużych miast sto­ją w kor­kach, aby wyje­chać z metro­po­lii na Wielkanoc.

Wła­dze zezwo­li­ły na wyjaz­dy na Świę­ta Wiel­ka­noc­ne mimo obo­wią­zy­wa­nia ogól­no­kra­jo­we­go lock­dow­nu. Tuż po jego ogło­sze­niu w czwar­tek wie­czo­rem przez pre­zy­den­ta Emma­nu­ela Macro­na Fran­cu­zi kupi­li ponad 600 tys. bile­tów na pociągi.

Reklama

Mini­ster ds. oby­wa­tel­stwa Mar­le­ne Schiap­pa ape­lo­wa­ła jed­nak w sobo­tę o pozo­sta­wa­nie w domu i ogra­ni­cze­nie prze­miesz­cza­nia się do minimum.

Głów­ne obostrze­nia to zamknię­cie skle­pów z wyjąt­kiem loka­li sprze­da­ją­cych pro­duk­ty pierw­szej potrze­by, zakaz prze­miesz­cza­nia się mię­dzy depar­ta­men­ta­mi oraz nakaz pozo­sta­wa­nia w pro­mie­niu 10 km od miej­sca zamiesz­ka­nia z wyjąt­kiem świą­tecz­ne­go week­en­du. Dodat­ko­wo zdal­nie mają pra­co­wać wszy­scy ci, któ­rzy mają taką moż­li­wość, a szko­ły będą funk­cjo­no­wać zdal­nie przez naj­bliż­sze 3 tygo­dnie. Nie­zmien­nie obo­wią­zu­je godzi­na poli­cyj­na od g. 19.

Z powo­du pro­ble­mów tech­nicz­nych Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go nie opu­bli­ko­wa­ła w sobo­tę danych doty­czą­cych potwier­dzo­nych nowych przy­pad­ków zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem. Poda­no jedy­nie, że w szpi­ta­lach w cią­gu doby zmar­ło 187 cho­rych, a licz­ba ofiar śmier­tel­nych koro­na­wi­ru­sa wzro­sła do 96 493.

Do szpi­ta­li przy­ję­to 1730 cho­rych z Covid-19, 399 na oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii. Licz­ba pacjen­tów hospi­ta­li­zo­wa­nych wzro­sła o 157 i wyno­si 28 886. Na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii prze­by­wa 5273 chorych.

Od począt­ku kam­pa­nii szcze­pień we Fran­cji zaszcze­pio­no 12 354 830 osób. Pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi otrzy­ma­ło 9 242 996 osób (czy­li 13,8 proc. popu­la­cji i 17,6 proc. doro­słych), a 3 111 834 rów­nież dru­gą (4,6 proc. popu­la­cji i 5,9 proc. doro­słych). Minio­nej doby wyko­na­no łącz­nie 218 933 szcze­pie­nia, z cze­go 156 432 pierw­szą daw­ką, a 62 501 drugą.

Z Pary­ża Kata­rzy­na Stań­ko (PAP)

mst/