Polska: Szczepionki Johnson&Johnson dla leżących pacjentów

Wkrót­ce do Pol­ski tra­fi dosta­wa szcze­pio­nek od fir­my Johnson&Johnson. Zosta­ną nią zaszcze­pio­ne oso­by w naj­trud­niej­szej sytu­acji, czy­li cho­ru­ją­ce, leżą­ce w domach. Taka jest decy­zja rzą­du. Dla­cze­go? Bo to jed­no­daw­ko­wa szcze­pion­ka, a cho­dzi o to, by cięż­ko cho­rzy nie byli nara­że­ni na mus ponow­ne­go poda­nia i trans­por­tu do punk­tów szczepień.

Decy­zji rzą­du, o tym, do kogo tra­fią szcze­pion­ki Johnson&Johnson for­mal­nie jesz­cze nie ma. Ale spo­ro powie­dział o tym mini­ster Michał Dwor­czyk, szef KPRM oraz peł­no­moc­nik rzą­du do spraw szczepień.

” Nie ma na razie decy­zji, dokąd tra­fią dokład­nie. Ale naj­praw­do­po­dob­niej do osób leżą­cych, do osób przy­ku­tych do łóżek, żeby te oso­by mogły się jak naj­mniej męczyć” — powie­dział mini­ster Dworczyk.

Jak zapo­wie­dział, szcze­pion­ka ta będzie poda­wa­na przez zespo­ły dojeż­dża­ją­ce do domów osób cho­rych. ” Przez zało­gi wyjaz­do­we” — ogło­sił minister.