Nie będzie wię­cej blo­kad, a Covid będzie trak­to­wa­ny jak gry­pa zapo­wie­dział pro­fe­sor Chris Whit­ty głów­ny lekarz Anglii dodał, że „sze­ro­ka ofer­ta” szcze­pio­nek prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi może być dostęp­na za dwa lata, ale w mię­dzy­cza­sie potrzeb­ne jest prak­ty­ko­wa­nie ostrożności.
Głów­ny lekarz w Anglii powie­dział, że Covid nigdzie się nie odcho­dzi i praw­do­po­dob­nie zosta­nie z nami na zawsze, ale cho­ro­ba będzie trak­to­wa­na jak gry­pa, a lokal­ne blo­ka­dy zosta­ną zakończone.

Stwier­dził rów­nież, że  myśle­nie, iż jaka­kol­wiek poli­ty­ka może cał­ko­wi­cie zatrzy­mać import muta­cji do Wiel­kiej Bry­ta­nii, jest nie­re­ali­stycz­ne ale uznał że nie ma powro­tu sys­te­mu lokal­ne­go blokowania..

Prof. Whit­ty powie­dział, że więk­szość eks­per­tów uwa­ża, że ​​Covid nie znik­nie i osta­tecz­nie będzie musiał być zarzą­dza­ny w podob­ny spo­sób, jak grypa.

Głów­ny lekarz odpo­wia­dał na sze­ro­ki zakres pytań doty­czą­cych pan­de­mii pod­czas semi­na­rium inter­ne­to­we­go Roy­al Socie­ty of Medi­ci­ne w minio­ny czwartek.

Cho­ciaż powie­dział, że tech­no­lo­gia dosto­so­wa­nia szcze­pio­nek do nowych muta­cji w koń­cu „będzie sku­tecz­na, do tego cza­su pozo­sta­je pewien poziom ryzyka.

Uznał, że za dwa lata będzie­my mieć bar­dzo sze­ro­kie port­fo­lio szczepionek”.

Tech­no­lo­gia może ” nie­wia­ry­god­nie szyb­ko, w porów­na­niu do tego, jak histo­rycz­nie byli­śmy w sta­nie to zro­bić” wypro­du­ko­wać szcze­pion­kę na nową mutację

Pomysł, że moż­li­we jest powstrzy­ma­nie impor­tu jakich­kol­wiek warian­tów wiru­sa do Wiel­kiej Bry­ta­nii, „nie jest reali­stycz­nym punk­tem wyj­ścia” — powiedział.