Rośnie napię­cie na gra­ni­cy ukra­iń­skiej, woj­na w cią­gu miesiąca?

Ten kry­zys może prze­kształ­cić się w woj­nę ogól­no­eu­ro­pej­ską lub świa­to­wą ” twier­dzi rosyj­ski ana­li­tyk woj­sko­wy, komen­tu­jąc gro­ma­dze­nie przez Moskwę żoł­nie­rzy i czoł­gów na gra­ni­cy ukra­iń­skiej. Ana­li­tyk  Pavel Fel­gen­hau­er ostrzegł, że wyda­rze­nia te mogą przy­nieść „woj­nę w cią­gu miesiąca”

Mate­riał fil­mo­wy z mediów spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­je podej­rza­ne rosyj­skie ruchy woj­sko­we na dużą ska­lę w regio­nach poło­żo­nych w pobli­żu zaję­tej przez rebe­lian­tów wschod­niej Ukra­iny i anek­to­wa­ne­go Krymu.

reklama

Zachód wyra­ził zanie­po­ko­je­nie ruchem wojsk i sił w Moskwie, a Fel­gen­hau­er mówi, że mają rację, ponie­waż nie­zwe­ry­fi­ko­wa­ne nowe nagra­nia wyda­ją się poka­zy­wać ruchy woj­sko­we w rosyj­skich regio­nach Woro­ne­ża, Rosto­wa i Kra­sno­da­ru, a tak­że na klu­czo­wych szla­kach kolejowych.

„Kry­zys może prze­kształ­cić się w woj­nę ogól­no­eu­ro­pej­ską, jeśli nie świa­to­wą” — ostrzegł Fel­gen­hau­er w wywia­dzie dla Ros­balt w Rosji.

- Ale na razie poten­cjał. Czy to się sta­nie, czy nie? Pocze­kaj­my i zobacz­my. Na Zacho­dzie nie wie­dzą, co z tym zrobić.

Rosja obie­ca­ła wczo­raj „pod­jąć dodat­ko­we środ­ki”, jeśli NATO wyśle ​​swe siły na Ukra­inę po tym, jak Kreml wysłał 4000 żoł­nie­rzy na spor­ną granicę.

„Bez wąt­pie­nia taki sce­na­riusz dopro­wa­dził­by do dal­sze­go wzro­stu napięć w pobli­żu gra­nic Rosji. Oczy­wi­ście wyma­ga­ło­by to dodat­ko­wych dzia­łań ze stro­ny rosyj­skiej w celu zapew­nie­nia jej bez­pie­czeń­stwa — powie­dział dzien­ni­ka­rzom rzecz­nik Krem­la Dmi­trij Pieskow.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne zobo­wią­za­ły się w czwar­tek do udzie­le­nia “nie­za­chwia­ne­go” popar­cia Ukrainie.

Putin mógł­by „odciąć Ukra­inę od morza, na przy­kład stwo­rzyć [nowe zbun­to­wa­ne pań­stwo] Nowo­ro­sji” lub mógł­by zro­bić krok, a następ­nie zatrzy­mać się i zacząć dyk­to­wać warun­ki Zacho­do­wi, dodał Felgenhauer.

Rzecz­nik Puti­na Dmi­trij Pie­skow bro­nił ruchu wojsk w kie­run­ku obsza­rów przy­gra­nicz­nych. Fede­ra­cja Rosyj­ska według wła­sne­go uzna­nia prze­miesz­cza woj­ska na swo­im tery­to­rium — powie­dział. „To nie powin­no niko­go mar­twić, bo takie dzia­ła­nia niko­mu nie zagra­ża­ją”. Stwier­dził: „Jak wia­do­mo, na obrze­żach rosyj­skich gra­nic obser­wu­je się inten­syw­ną aktyw­ność armii państw NATO i innych orga­ni­za­cji, a tak­że poszcze­gól­nych państw itp. — Musi­my mieć się na baczności.

Ukra­iń­ski wywiad woj­sko­wy oskar­żył Rosję o pro­wo­ka­cje inży­nie­ryj­ne w celu stwo­rze­nia pre­tek­stu do wysła­nia dodat­ko­wych rosyj­skich jed­no­stek woj­sko­wych do Donbasu.