W kobie­cym wię­zie­niu przyjemniej?

Od stycz­nia br. 261 więź­niów w Kali­for­nii zażą­da­ło prze­nie­sie­nia do wię­zień zgod­nie z ich postrze­ga­ną toż­sa­mo­ścią płcio­wą — poin­for­mo­wał we wto­rek kali­for­nij­ski Depar­ta­ment Wię­zien­nic­twa i Reha­bi­li­ta­cji Daily Cal­ler News Foundation.

Demo­kra­tycz­ny guber­na­tor Kali­for­nii Gavin New­som pod­pi­sał usta­wę SB 132 w stycz­niu, wyma­ga ona od Kali­for­nij­skie­go Depar­ta­men­tu Wię­zien­nic­twa i Reha­bi­li­ta­cji (CDCR), aby popro­sić każ­dą oso­bę w gestii depar­ta­men­tu o okre­śle­nie zaim­ków, jakich wobec niej uży­wać, toż­sa­mo­ści płcio­wej i tego, czy iden­ty­fi­ku­ją się jako oso­by trans­pł­cio­we , nie­bi­nar­ne lub interpłciowe.

Pra­wo  zezwa­la na póź­niej­szą aktu­ali­za­cję infor­ma­cji i wyma­ga od per­so­ne­lu uży­wa­nia zaim­ków płcio­wych, o któ­re pro­si­ła osoba.

Wyma­ga rów­nież, aby CDCR umiesz­cza­ło oso­bę w „zakła­dzie kar­nym prze­zna­czo­nym dla męż­czyzn lub kobiet w opar­ciu o indy­wi­du­al­ne pre­fe­ren­cje”. Podob­ne prze­pi­sy zosta­ły przy­ję­te w Con­nec­ti­cut i Massachusetts.

Odkąd usta­wa weszła w życie w stycz­niu, 261 osa­dzo­nych zwró­ci­ło się o prze­nie­sie­nie „ze wzglę­du na płeć”, powie­dział CDCR we wto­rek DCNF. Zde­cy­do­wa­na więk­szość tych próśb pocho­dzi­ła od osa­dzo­nych męż­czyzn pro­szą­cych o prze­nie­sie­nie do ośrod­ków dla kobiet, a tyl­ko sześć osa­dzo­nych popro­si­ło o prze­nie­sie­nie do wię­zie­nia dla mężczyzn.

„255 pocho­dzi od trans­pł­cio­wych kobiet i osób nie­bi­nar­nych pozba­wio­nych wol­no­ści, któ­re pro­szą o umiesz­cze­nie ich w insty­tu­cji dla kobiet, a sześć pocho­dzi od trans­pł­cio­wych męż­czyzn i osób nie­bi­nar­nych uwię­zio­nych, któ­rzy pro­szą o umiesz­cze­nie ich w męskiej insty­tu­cji” — poin­for­mo­wał rzecz­nik DCNF.

CDCR nie odrzu­ci­ło ani jed­ne­go wnio­sku o prze­nie­sie­nie ze wzglę­du na płeć, potwier­dził rzecznik.

Pra­cow­ni­cy wię­zień dla kobiet nie kry­ją obaw, że wkrót­ce będzie potrze­ba zor­ga­ni­zo­wać oddział położ­ni­czy, a tak­że pro­gram dla opiekunek .

 

Za Fun­da­cja Daily Cal­ler News