Po ogrom­nej erup­cji wul­ka­nu Soufrie­re na Saint Vin­cent, któ­ra wyrzu­ci­ła na 6 mil chmu­rę popio­łu pre­mier Ralph Gon­sa­lves zapo­wie­dział, że tyl­ko ci, któ­rzy zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko nowe­mu koro­na­wi­ru­so­wi  mogą wejść na pokład stat­ków wyciecz­ko­wych ewa­ku­ują­cych wyspiarzy.

Według danych WHO tyl­ko 10 805 miesz­kań­ców Saint Vin­cent i Gre­na­dyn otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szczepionki.

Saint Vin­cent dzień po spek­ta­ku­lar­nej ero­zji pobli­skie­go wul­ka­nu było pokry­te cien­ką war­stwą popio­łu, a w sobo­tę w powie­trzu uno­sił się „sil­ny zapach siar­ki”,  Wul­kan wybuchł po kil­ku deka­dach bezczynności.

Reklama

W pią­tek CruiseRadio.net opu­bli­ko­wał ogło­sze­nie o stat­kach wyciecz­ko­wych „Car­ni­val Para­di­se i Car­ni­val Legend któ­re przy­by­ły i są u wybrze­ży St. Vin­cent. Dwa stat­ki Roy­al Carib­be­an — Sere­na­de of the Seas i Cele­bri­ty Reflec­tion — są w dro­dze. Trze­ci sta­tek Roy­al Carib­be­an ma przy­być w naj­bliż­szych dniach ”- czy­ta­my w raporcie .

St. Lucia, Gre­na­da, Anti­gua i Bar­ba­dos zaak­cep­to­wa­ły przyj­mo­wa­nie ewa­ku­owa­nych z obsza­ru kata­stro­fy, pod warun­kiem, że ewa­ku­owa­ni są w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko  COVID-19.

Saint Vin­cent i Gre­na­dy­ny, gdzie miesz­ka nie­co ponad 100 000 ludzi, nie doświad­czy­ły aktyw­no­ści wul­ka­nicz­nej od 1979 roku, kie­dy to erup­cja spo­wo­do­wa­ła szko­dy w wyso­ko­ści oko­ło 100 milio­nów dola­rów. Wcze­śniej La Soufrie­re wybuchł w 1902 roku i zabił ponad 1000 osób.