W śro­dę mini­ster ds. imi­gra­cji, uchodź­ców i oby­wa­tel­stwa, Mar­co Men­di­ci­no, ogło­sił nową ini­cja­ty­wę, któ­ra umoż­li­wi uzy­ska­nie sta­tu­su sta­łe­go rezy­den­ta pond 90 000 zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków i absol­wen­tów. Sta­ła rezy­den­cja ma przy­słu­gi­wać pra­cow­ni­kom cza­so­wym z zagra­ni­cy oraz obco­kra­jow­com koń­czą­cym wyż­sze uczel­nie, któ­rzy aktu­al­nie prze­by­wa­ją w Kana­dzie i posia­da­ją doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści uzna­wa­ne za klu­czo­we w świe­tle odbu­do­wy gospo­dar­ki po pan­de­mii. Rząd zwra­ca tu szcze­gól­na uwa­gę na oso­by z zagra­ni­cy pra­cu­ją­ce w szpi­ta­lach i domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej oraz na tzw. pierw­szej linii w innych klu­czo­wych sek­to­rach gospodarki.

Aby kwa­li­fi­ko­wać się do pro­gra­mu, dana oso­ba musi mieć co naj­mniej rok doświad­cze­nia w pra­cy w Kana­dzie w służ­bie zdro­wia lub w innym zawo­dzie zali­cza­nym do “zawo­dów nie­zbęd­nych”. Na liście zna­la­zło się 40 zawo­dów zwią­za­nych ze służ­bą zdro­wia i 95 innych “nie­zbęd­nych zawo­dów”. Jeśli cho­dzi o stu­den­tów koń­czą­cych stu­dia w Kana­dzie, to muszą oni mieć zali­czo­ny okre­ślo­ny pro­gram stu­diów wyż­szych, a od uzy­ska­nia dyplo­mu upły­nę­ło nie wię­cej niż 4 lata (ukoń­cze­nie pro­gra­mu stu­diów w stycz­niu 2017 lub później).

Immi­gra­tion, Refu­ge­es and Citi­zen­ship Cana­da (IRCC) roz­pocz­nie nabór wnio­sków 6 maja 2021 roku. Prze­wi­dzia­no zaak­cep­to­wa­nie nastę­pu­ją­cej licz­by apli­ka­cji: 20 000 zatwier­dzo­nych wnio­sków zło­żo­nych przez pra­cow­ni­ków cza­so­wych zatrud­nio­nych w ochro­nie zdro­wia, 30 000 — przez pra­cow­ni­ków cza­so­wych wyko­nu­ją­cych inne wybra­ne zawo­dy, 40 000 — przez stu­den­tów z zagra­ni­cy, któ­rzy ukoń­czy­li kana­dyj­skie uczelnie.

Nabór wnio­sków ma potrwać do 5 listo­pa­da 2021 roku lub do osią­gnię­cia limitu.

Ponad­to, by pro­mo­wać oba języ­ki urzę­do­we Kana­dy, prze­wi­dzia­no trzy dodat­ko­we ścież­ki apli­ko­wa­nia dla kan­dy­da­tów fran­cu­sko­ję­zycz­nych lub dwu­ję­zycz­nych, gdzie nie ma limi­tów licz­by aplikantów.

Nowy pro­gram ma pomóc w wypeł­nie­niu pla­nu imi­gra­cyj­ne­go na bie­żą­cy rok. Rząd fede­ral­ny zakła­da w nim przy­ję­cie 401 000 nowych sta­łych rezydentów.