Nie dajmy się covidowym watażkom

W cza­sie para­no­icz­nych roz­po­rzą­dzeń ujaw­nia się cha­rak­ter ludzi