Rząd Onta­rio zwró­cił się do Otta­wy  o wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­wych testów PCR przed odlo­tem dla wszyst­kich kra­jo­wych podróż­nych przy­by­wa­ją­cych do Onta­rio, co sta­no­wi roz­sze­rze­nie obec­nych prze­pi­sów dla pasa­że­rów mię­dzy­na­ro­do­wych sta­ra­ją­cych się o wjazd do Kanady.

We wto­rek pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia z Nowej Fun­dlan­dii i Labra­do­ru mają  przy­być do Onta­rio,  przy­la­tu­ją tak­że  trzy zespo­ły pie­lę­gnia­rek i tech­ni­ków medycz­nych z Kana­dyj­skich Sił Zbrojnych.

Pro­win­cja stwier­dza, że ogra­ni­cze­nie mobil­no­ści jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem zmniej­sza­ją­cym ryzy­ko dal­sze­go roz­prze­strze­nia­nia się muta­cji COVID-19.

Reklama

„Ponad 70 pro­cent przy­pad­ków w Onta­rio zosta­ło potwier­dzo­nych jako “muta­cje wzbu­dza­ją­ce zanie­po­ko­je­nie — Variants of Con­cern — czy­ta­my w liście pod­pi­sa­nym przez Mini­ster Zdro­wia Onta­rio, Chri­sti­ne Elliott i mini­stra spraw wewnętrz­nych oraz pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go Sylvię Jones.

„Muta­cje te prze­kro­czy­ły nasze gra­ni­ce, zarów­no mię­dzy­na­ro­do­we, jak i kra­jo­we, i nie­zwy­kle waż­ne jest, aby doło­żyć wszel­kich sta­rań, by ich nie dopuścić”.

W piśmie stwier­dza się, że klu­czo­we zna­cze­nie ma to, aby trans­port pod­sta­wo­wych towa­rów nie był utrud­nio­ny przez środ­ki sto­so­wa­ne na gra­ni­cach, ale „rów­nie waż­ne jest, aby wszyst­kie zbęd­ne podró­że zosta­ły ograniczone”.

„Wpro­wa­dze­nie bar­dziej rygo­ry­stycz­nych środ­ków testo­wa­nia przed wyjaz­dem, oprócz zapew­nie­nia dodat­ko­wej ochro­ny podró­żu­ją­cym mię­dzy pro­win­cja­mi, jest zna­czą­cym kro­kiem w kie­run­ku osią­gnię­cia tego celu i zapew­nie­nia, że ​​wspól­nie robi­my wszyst­ko, co w naszej mocy, aby chro­nić naszych oby­wa­te­li” — czytamy

„Te nowe środ­ki powin­ny obo­wią­zy­wać tak dłu­go, jak to koniecz­ne, lub do cza­su sku­tecz­ne­go zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ryzy­ka zwią­za­ne­go z nowy­mi warian­ta­mi w Kanadzie”.

za cbc