Lau­re­aci kon­kur­sów szko­ły pol­skiej im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka przed­sta­wia­ją prace…

Dla uczcze­nia 230 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 maja w naj­więk­szej w Kana­dzie sobot­niej szko­le języ­ka pol­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­no 3 kon­kur­sy — pla­stycz­ny, recy­ta­tor­ski i pisemny.
Ich tema­ty­ka zwią­za­na jest z Pol­ską. Dzię­ki wspa­nia­łej pra­cy uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li powsta­ły pra­ce i pre­zen­ta­cje, któ­re pre­zen­tu­je­my pod wspól­nym tytu­łem „Jestem Polakiem”

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI : Z ZIEMI KANADYJSKIEJ DLA POLSKI
Komi­sja: Jolan­ta Grzel­czyk- Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, Aga­ta Kusz­ni­re­wicz- Radio 7,
Agniesz­ka Lepla- Nauczy­ciel­ka Szko­ły Pol­skiej przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto,
Kata­rzy­na Szu­bert- Toron­to Public Library
Gru­pa 1 kla­sy JK i SK (8 uczestników)
1 miej­sce- Szy­mon Burek(S.K)
2 miej­sce- Mag­da­le­na Laba (S.K)
3 miej­sce- Pau­li­na Plechowski(S.K)
3 miej­sce ‑Adrian Stad­nik( J.K)
Gru­pa 2 kla­sy 1–3(22 uczestników)
1 miej­sce- Mia Doma­ga­ła( kl.2a) 3 miej­sce- Michel­le Mydel(kl.2a)
2 miej­sce- Julia Goc­kie­wicz( kl. 3a) 3 miej­sce- Wil­liam Foksa(kl.3a)
2 miej­sce- Jolan­ta Cylke(kl.1b)
Wyróż­nie­nie- Eli­za­beth Rachwał(kl.3a)
Gru­pa 3 kla­sy 4–6 (18 uczestników)
1 miej­sce- Gabriel Luber(kl.6)
2 miej­sce-Julia Parad­ny( kl.5a)
2 miej­sce- Klau­dia Jan­kie­le­wicz( kl.5a)
3 miej­sce- Emi­lia Czarnecka(kl.5a)
3 miej­sce- Mag­da­le­na Nycz(kl.5a)
Wyróż­nie­nia- Zofia Anna Dudek(kl.5b), Eva Falfus(kl.6), Damian Chramega(kl.6), Emi­lia Garlak(kl.6)
Gru­pa 4 kla­sy 7–8 (10 uczestników)
1 miej­sce- Vik­to­ria Kmiotek(kl.8a)
2 miej­sce- Nata­lia Murzy­dło( kl.7b)
3 miej­sce- Vero­ni­ca Kacza­now­ski( kl.7a)

SZKOLNY KONKURS PISEMNY: JESTEM POLAKIEM
Komi­sja: Ewa Stach­niak — autor­ka książek
Nauczy­cie­le : Maria Gajow­ni­czek, Paweł Iwań­ski, Joan­na Ostrow­ska, Ewa Woźniak
Gru­pa 1 kla­sy 5 i 6
1 miej­sce — Jes­si­ca Szczechowicz
2 miej­sce — Jakub Plago
2 miej­sce — Zofia Dudek
3 miej­sce — Gabriel Luber
3 miej­sce — Mag­da­le­na Nycz
Wyróżnienia:
Mal­wi­na Jagielnik
Emi­lia Garlak
Gr.2 kla­sy 7 i 8
1 miej­sce — Maja Plago
2 miej­sce — Ali­cja Rączka
2 miej­sce — Nata­lia Stelmach
3 miej­sce — Jakub Opszański
3 miej­sce — Maya Kloc
Wyróżnienie:
Pau­li­na Cudzich

KONKURS RYSUNKOWY “WĘDRÓWKA Z LEGENDĄ PRZEZ POLSKĘ”
Komi­sja: Syl­wia Czer­wiń­ska — Kon­sul do spraw Polonii,
Mag­da­le­na Pomor­ska — Mene­dżer Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II. Nauczy­ciel­ki: Kry­sty­na Dobrze­niec­ka, Lidia Rusin, Bar­ba­ra Tobian
Gr. 1 kla­sy JK i SK
1 miej­sce- Domi­nik Mala­sin­ski Wyróż­nie­nie- Ame­lia Dejnicki
2 miej­sce- Szy­mon Burek Wyróż­nie­nie- Gabriel Jaskowiak
3 miej­sce- Luca Slawinski
Gr.2 kla­sy 1 i 2
1 miej­sce- David Chra­me­ga 3 miej­sce- Vero­ni­ka Malasinski
1 miej­sce- Mariusz Klich Wyróż­nie­nie- Domi­nik Kawula
2 miej­sce- Ale­xan­der Burzyn­ski Wyróż­nie­nie- Elvi­ra Renzetti
Gr.3 kla­sy 3 i 4
1 miej­sce- Vero­ni­ka Rapacz Wyróż­nie­nie- Eli­za­beth Rachwal
2 miej­sce- Jakub Siwek Wyróż­nie­nie- Wil­liam Foksa
3 miej­sce- Ame­lia Jagiel­nik Wyróż­nie­nie- Patrick Olejek