Kocham Cię Pol­sko Dzień Polo­nii, Dzień Flagi

Wystę­pu­ją ucznio­wie kla­sy 4 A i SK Pol­skiej Szko­ły im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka przy St. Pio w Mississaudze

W związ­ku z Dniem Pola­ków miesz­ka­ją­cych zagra­ni­cą p. Boże­na Szwed nauczy­ciel­ka w pol­skiej szko­le w Mis­sis­sau­dze zapro­po­no­wa­ła rodzi­com uczniów nagra­nie oko­licz­no­ścio­we — dzie­ci były nagry­wa­ne w domach gdzie uczą się przez internet.