To gospo­dar­ka jest jed­nym z fun­da­men­tów suwe­ren­no­ści. Są jej dzie­dzi­ny, w któ­rych pol­skie fir­my już teraz zali­cza­ne są do gro­na glo­bal­nych czempionów.

Pol­ska kon­sty­tu­cja uchwa­lo­na 3 maja 1791 roku była nie tyl­ko wyra­zem odro­dze­nia poli­tycz­ne­go kra­ju, pró­bą obro­ny nie­pod­le­gło­ści pań­stwa, ale stwa­rza­ła tak­że warun­ki do roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Pol­ski. To eko­no­mia mia­ła być jed­nym z fun­da­men­tów suwe­ren­no­ści I Rze­czy­po­spo­li­tej. Gdy trwa­ły obra­dy nad refor­mą pań­stwa, w Pol­sce moder­ni­zo­wa­no gospo­dar­kę. Zbu­do­wa­no Sta­ro­pol­ski Okręg Prze­my­sło­wy, pro­spe­ro­wa­ło kil­ka­set manu­fak­tur, huty i kopal­nie. Budo­wa­no kana­ły wod­ne łączą­ce zle­wi­ska Bał­ty­ku i Morza Czar­ne­go, co umoż­li­wi­ło tani trans­port towa­rów. Zyski zgro­ma­dzo­ne za spra­wą han­dlu zagra­nicz­ne­go pozwo­li­ły na kolej­ne inwe­sty­cje i zmia­ny ustro­jo­we. Jed­nak utra­ta nie­pod­le­gło­ści, któ­ra nastą­pi­ła kil­ka lat po uchwa­le­niu kon­sty­tu­cji, zaha­mo­wa­ła tak­że roz­wój eko­no­micz­ny Pol­ski, gdyż bez wol­no­ści poli­tycz­nej trud­niej było osią­gać suk­ce­sy w gospodarce.

        Dla nas, Pola­ków, wol­ność ma nad­rzęd­ne zna­cze­nie, wal­czy­li­śmy o nią przez ponad 120 lat zabo­rów, następ­nie pod­czas II woj­ny świa­to­wej i w okre­sie komu­ni­zmu. W cią­gu ponad dwóch ostat­nich wie­ków Pol­ska była w peł­ni suwe­ren­na tyl­ko w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym (1918–1939), by ponow­nie odzy­skać wol­ność w 1989 roku. Tak więc przez więk­szość tego ponad dwu­stu­let­nie­go okre­su żyli­śmy pod obcym pano­wa­niem, nie mogli­śmy jako kraj i spo­łe­czeń­stwo swo­bod­nie się roz­wi­jać, budo­wać swo­je­go dobro­by­tu. Mamy dużo do nad­ro­bie­nia wzglę­dem państw zachod­niej Euro­py, ale szyb­ko niwe­lu­je­my ten dystans. Przy­kład KGHM Pol­ska Miedź poka­zu­je nawet, że są dzie­dzi­ny gospo­dar­ki, w któ­rych pol­skie fir­my już teraz zali­cza­ne są do gro­na glo­bal­nych czempionów.

Sta­bil­ność w nie­sta­bil­nych czasach

        Gene­rał Char­les de Gaul­le, jeden z naj­wy­bit­niej­szych Fran­cu­zów w dzie­jach, któ­ry wal­czył w 1920 roku o nie­pod­le­głość Pol­ski w woj­nie z bol­sze­wic­ką Rosją, hoł­do­wał wizji Fran­cji, któ­rej uoso­bie­niem były takie war­to­ści, jak wol­ność, nie­pod­le­głość i wiel­kość. Te war­to­ści są tak­że bar­dzo bli­skie Pola­kom i pol­skim przed­się­bior­com. Dostrze­ga­my to rów­nież w KGHM, któ­ry budu­je pozy­cję glo­bal­ne­go lide­ra bran­ży surow­co­wej, eks­por­tu­jąc miedź i meta­le szla­chet­ne do kil­ku­dzie­się­ciu kra­jów świata.

        Dzię­ki sku­tecz­nej poli­ty­ce, opie­ra­ją­cej się na dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii, zosta­li­śmy jed­ną z trzech firm mie­dzio­wych zali­cza­ją­cych się do świa­to­wej czo­łów­ki, któ­re w 2020 roku zano­to­wa­ły pro­gres, i może­my pochwa­lić się wzro­stem pro­duk­cji mie­dzi do pozio­mu 709 tys. ton, pod­czas gdy na glo­bal­nych ryn­kach mie­li­śmy do czy­nie­nia ze spad­ka­mi śred­nio o 2,6 procent.

        Te wyni­ki osią­gnę­li­śmy w warun­kach epi­de­mii COVID-19, gdy wie­le branż gospo­dar­ki doświad­czy­ło nega­tyw­nych skut­ków lock­dow­nu. KGHM to wiel­ki orga­nizm, w któ­rym ponad 30 tysię­cy ludzi pra­cu­je z ogrom­nym poświę­ce­niem, budu­jąc pozy­cję glo­bal­ne­go czem­pio­na, a co za tym idzie, wzmac­nia­jąc siłę pol­skiej gospo­dar­ki. Naszych kopalń, hut i innych zakła­dów nie moż­na zamknąć, prze­rwać ich pra­cy nawet na krót­ki czas, dla­te­go w dobie pan­de­mii musie­li­śmy szyb­ko wdra­żać nowe regu­ły funk­cjo­no­wa­nia, z naci­skiem na zapew­nie­nie mak­sy­mal­ne­go bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go naszym pracownikom.

        Nie ogra­ni­cza­li­śmy się jed­nak tyl­ko do wła­sne­go podwór­ka. Jako odpo­wie­dzial­ne przed­się­bior­stwo od pierw­szych dni wspie­ra­li­śmy nasze pań­stwo w wal­ce z pan­de­mią. Zaan­ga­żo­wa­li­śmy się w wal­kę z koro­na­wi­ru­sem na wie­lu fron­tach, począw­szy od finan­so­wa­nia i orga­ni­zo­wa­nia dostaw sprzę­tu ochron­ne­go dla pra­cow­ni­ków szpi­ta­li i oby­wa­te­li, przez pro­duk­cję w naszych zakła­dach na dużą ska­lę pły­nu dezyn­fe­ku­ją­ce­go, a koń­cząc na budo­wie szpi­ta­li tym­cza­so­wych dla pacjen­tów cho­rych na COVID-19.

60 lat rozwoju

        Jeste­śmy dum­ni z wyni­ków naszej pra­cy, szcze­gól­nie teraz, gdy świę­tu­je­my 60-lecie powsta­nia KGHM. W cza­sach komu­ni­stycz­nych popeł­nio­no wie­le błę­dów w gospo­dar­ce zło­ża­mi i zarzą­dza­niu pro­duk­cją w sek­to­rze mie­dzio­wym.  Po 1989 roku te błę­dy napra­wia­my i teraz może­my się pochwa­lić tym, że dzia­łal­ność naszej spół­ki opie­ra się na idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, w któ­rym cele gospo­dar­cze są tak samo waż­ne, jak spo­łecz­ne i śro­do­wi­sko­we. Dla­te­go w stra­te­gii KGHM sta­wia­my na efek­tyw­ność, ela­stycz­ność i wyko­rzy­sty­wa­nie inno­wa­cji w każ­dej sfe­rze naszej dzia­łal­no­ści. Dziś, w obli­czu pro­eko­lo­gicz­nych prze­mian świa­to­wej gospo­dar­ki i spo­łe­czeństw, jed­ny­mi z naj­istot­niej­szych wyzwań, przed jaki­mi wszy­scy sto­imy, są m.in. osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i wdra­ża­nie gospo­dar­ki obie­gu zamkniętego.

Zie­leń kolo­rem jutra

        Zda­je­my sobie spra­wę z tego, że unij­ny Zie­lo­ny Ład zna­czą­co już wpły­wa i będzie jesz­cze bar­dziej wpły­wać na funk­cjo­no­wa­nie pol­skie­go prze­my­słu. W KGHM trak­tu­je­my to jako wyzwa­nie, któ­re­mu wycho­dzi­my naprze­ciw. Dąży­my do tego, by naj­póź­niej w 2030 roku poło­wa ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej w naszych spół­kach pocho­dzi­ła z wła­snych źró­deł, w tym w jak naj­więk­szym stop­niu z odna­wial­nych. Dla­te­go aktyw­nie inwe­stu­je­my w ener­gię pocho­dzą­cą z wia­tru i słoń­ca. W zeszłym roku w Legni­cy wybu­do­wa­li­śmy pierw­szą w Pol­sce elek­trow­nię foto­wol­ta­icz­ną opar­tą na tech­no­lo­gii 4.0, ale nie spo­czy­wa­my na lau­rach. Inwe­sty­cje ener­ge­tycz­ne pozwo­lą nam na przy­czy­nie­nie się do osią­gnię­cia przez Pol­skę neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej przy jed­no­cze­snym wzro­ście efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i kosztowej.

        KGHM jest aktyw­ny tak­że w sfe­rze spo­łecz­nej, któ­ra jest dla nas nie mniej waż­na od eko­no­mii. Dla­te­go dba­my o pol­ską histo­rię, tra­dy­cję i kul­tu­rę. Przy­kła­dem takich dzia­łań jest obję­cie mece­na­tem Zam­ku Kró­lew­skie­go w Warszawie.

Przy­szłość jest z mie­dzi i srebra

        Stra­te­gicz­ne zna­cze­nie mie­dzi jako surow­ca nie­zbęd­ne­go m.in. w elek­tro­mo­bil­no­ści, ener­ge­ty­ce odna­wial­nej, elek­tro­ni­ce czy medy­cy­nie rysu­je przed nami dłu­go­fa­lo­we per­spek­ty­wy. Pol­ska posia­da duże zło­ża rudy mie­dzi, sre­bra i innych war­to­ścio­wych meta­li, któ­re pozwo­lą dzia­łać nam jesz­cze przez wie­le dzie­siąt­ków lat. Tym bar­dziej że potra­fi­my coraz efek­tyw­niej wyko­rzy­sty­wać te zasoby.

Mar­cin Chludziński

Pre­zes KGHM

Tekst publi­ko­wa­ny rów­no­cze­śnie z pol­skim mie­sięcz­ni­kiem opi­nii Wszyst­ko Co Naj­waż­niej­sze w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go z Insty­tu­tem Pamię­ci Naro­do­wej i KGHM.