Dr. hab. Xavier Mes­sing, to dorad­ca insty­tu­cji wywia­dow­czych i kontr­wy­wia­dow­czych, eks­pert w zakre­sie ope­ra­cji dywer­syj­nych, były dorad­ca ame­ry­kań­skie­go Depar­ta­men­tu Sta­nu, zało­ży­ciel i CEO fir­my Vega Intelligence.

Komen­tu­jąc poczy­na­nia rzą­dzą­cych w kon­tek­ście obcho­dów stu­le­cia Bitwy War­szaw­skiej dr Mes­sing pisze na FB

 

STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ

Zarzą­dza­nie pań­stwem to rów­nież (być może przede wszyst­kim) sfe­ra zaawan­so­wa­nych dzia­łań psy­cho­lo­gicz­nych nie­wi­docz­nie wspie­ra­ją­cych zarzą­dza­nie zbio­ro­wym morale.

Aspekt ten doty­czy budo­wa­nia spój­no­ści naro­do­wej, toż­sa­mo­ści i iden­ty­fi­ka­cji z wła­snym pań­stwem oraz naro­do­wej dumy. Poważ­ni przy­wód­cy poważ­nych państw rozu­mie­ją ten czyn­nik i dba­ją o nie­go nie­za­leż­nie od zmien­nych, wyni­ka­ją­cych z poli­tycz­nych róż­nic. Wie­dzą dosko­na­le, że sza­cu­nek innych do dane­go kra­ju wyni­ka przede wszyst­kim z tego, jak dany kraj potra­fi sam sza­no­wać siebie.

W znie­wo­lo­nej na róż­ne spo­so­by Pol­sce od lat dba­no o to, aby Pola­cy świę­to­wa­li tyl­ko poraż­ki, w ten spo­sób pod­skór­nie utrwa­la­jąc w zbio­ro­wej pod­świa­do­mo­ści mas nie­zdol­ność do wiel­kich suk­ce­sów oraz zwy­cięstw, któ­rych ist­nie­nie było sys­te­mo­wo wyma­zy­wa­ne ze świa­do­mo­ści Pola­ków. Zabieg ten doty­czył przede wszyst­kim Bitwy War­szaw­skiej z 1920 roku, uzna­nej w ska­li waż­no­ści za osiem­na­stą bitwę w histo­rii świata.

Stu­le­cie obcho­dów Bitwy War­szaw­skiej było dosko­na­łym momen­tem na uru­cho­mie­nie zbio­ro­wych mecha­ni­zmów psy­cho­lo­gicz­nych, któ­ry­mi w dość pro­sty spo­sób moż­na ukie­run­ko­wać i wzmoc­nić naro­do­wą dumę, toż­sa­mość i mora­le. Jed­nak — zapo­wia­da­ne dwa lata wcze­śniej Muzeum Bitwy War­szaw­skiej i Łuk Trium­fal­ny nie powsta­ły i nie doszło do ich odsło­nię­cia. W zamian za to, wła­dze pol­skie w oso­bie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, na stu­le­cie Bitwy War­szaw­skiej odsło­ni­ły pocz­to­wy zna­czek… Link poniżej 👇🏼

https://www.gov.pl/…/wazne-jest-zeby-wiedza-o-wielkiej-wikt…

PODSUMOWANIE:

Gdy­by w ramach dywer­sji psy­cho­lo­gicz­nej (poni­że­nie pol­skie­go naro­du, obni­że­nie mora­le i ośmie­sze­nie dumy naro­do­wej) wywia­do­wi nie­przy­jaź­nie nasta­wio­ne­go do Pol­ski pań­stwa zapro­po­no­wać real­ną moż­li­wość reali­za­cji takie­go sce­na­riu­sza, to w pierw­szej chwi­li uzna­no by to za pro­wo­ka­cję pol­skie­go wywia­du (jeśli tako­wy by ist­niał), następ­nie nie uwie­rzo­no by w to, a gdy­by już było jasne, że jest to praw­dzi­wa ofer­ta – prze­zna­czo­no by na ten cel nie­li­mi­to­wa­ne środki.

(pro­szę o jak naj­szer­sze udo­stęp­nie­nie tego tekstu)

#xavier­mes­sing