Wiel­ki pro­test prze­ciw­ko dyk­ta­tu­rze sani­tar­nej w Toron­to 15 maja 2021

W sobo­tę 15 maja w wie­lu mia­stach świa­ta odby­ły się Mar­sze Wol­no­ści pro­te­stu­ją­ce prze­ciw­ko sto­so­wa­nej przez rzą­dy poli­ty­ce lock­dow­nów i “dyk­ta­tu­rze sani­tar­nej”. W Toron­to po pół­noc­nej stro­nie legi­sla­tu­ry odbył się kil­ku­ty­sięcz­ny wiec. Uczest­ni­cy prze­ma­sze­ro­wa­li następ­nie uli­ca­mi mia­sta. Poli­cja nie inter­we­nio­wa­ła. Prze­ma­wiał m.in. Maxi­me Ber­nier były mini­ster fede­ral­ny w rzą­dzie kon­ser­wa­tyw­nym a obec­nie lider People­’s Par­ty. W pro­te­ście uczest­ni­czy­ło też wie­lu Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie. Roz­ma­wia­my z nimi i poka­zu­je­my frag­men­ty manifestacji.