Gdy­by wybo­ry odby­wa­ły się w maju, PiS uzy­ska­ło­by 33 proc. popar­cia wśród osób dekla­ru­ją­cych udział w gło­so­wa­niu; Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni – 17 proc., a KO – 11 proc. – wyni­ka z son­da­żu CBOS. Do Sej­mu weszły­by też Lewi­ca i Kon­fe­de­ra­cja – po 6 proc. popar­cia. Poza Sej­mem zna­la­zło­by się PSL oraz Kukiz’15.

Jak pod­kre­śla CBOS, maj nie przy­niósł więk­szych zmian w ran­kin­gu popu­lar­no­ści par­tii poli­tycz­nych i nadal ugru­po­wa­niem mają­cym naj­wię­cej zde­kla­ro­wa­nych wybor­ców pozo­sta­je Pra­wo i Spra­wie­dli­wość wraz z Soli­dar­ną Pol­ską i Porozumieniem.

Na tę for­ma­cję zamie­rza gło­so­wać 33 proc. upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia (wzrost o 1 pkt proc. w sto­sun­ku do bada­nia kwietniowego).

Na dru­gim miej­scu, tak jak w ubie­głych mie­sią­cach, loku­je się Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni popie­ra­na przez 17 proc. wybor­ców, (wzrost o 1 punkt pro­cen­to­wy). Jak zazna­cza CBOS ta for­ma­cja umac­nia się na pozy­cji lide­ra opozycji.

Na KO chcia­ło gło­so­wać 11 proc. bada­nych, o 3 punk­ty pro­cen­to­we mniej niż w kwiet­niu. Rów­nie niski wynik KO odno­to­wa­ła w mar­cu. To naj­więk­sza zmia­na w popar­ciu dla ugru­po­wań poli­tycz­nych w tym mie­sią­cu – podkreślono.
W tym mie­sią­cu zarów­no Lewi­ca, jak i Kon­fe­de­ra­cja zyska­ły przy­chyl­ność 6 proc zde­kla­ro­wa­nych wybor­ców (w obu przy­pad­kach wzrost popar­cia o 1 punkt pro­cen­to­wy). Poni­żej wybor­cze­go pro­gu pla­su­ją się majo­we noto­wa­nia PSL-Koali­cji Pol­skiej (2 proc., wzrost o 1 punkt pro­cen­to­wy) oraz Kukiz’15 (1 proc., bez zmian).

Jak pod­kre­śla CBOS na wyso­kim pozio­mie utrzy­mu­je się odse­tek Pola­ków chcą­cych wziąć udział w wybo­rach, ale nie­ma­ją­cych spre­cy­zo­wa­nych pre­fe­ren­cji wybor­czych. 19 proc. zde­kla­ro­wa­nych uczest­ni­ków wybo­rów wstrzy­mu­je się z wyra­że­niem jed­no­znacz­ne­go popar­cia dla któ­rej­kol­wiek z par­tii poli­tycz­nych; 5 proc. zde­kla­ro­wa­nych wybor­ców „z jakichś powo­dów nie chce lub oba­wia się” ujaw­nić w son­da­żu swo­je pre­fe­ren­cje par­tyj­ne. W sumie sym­pa­tie pra­wie jed­nej czwar­tej zde­kla­ro­wa­nych uczest­ni­ków wybo­rów pozo­sta­ją nieznane.

Do loka­li wybor­czych w maju uda­ło­by 75 proc. upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, o dwa punk­ty pro­cen­to­we wię­cej niż w kwietniu.

 

Bada­nie zre­ali­zo­wa­no w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na pró­bie liczą­cej 1163 oso­by (w tym: 54,8 proc. meto­dą CAPI, 30,0 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).

 

pap