Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział, że jego rząd roz­wa­ża dal­sze sank­cje wobec Bia­ło­ru­si w odpo­wie­dzi na aresz­to­wa­nie dzien­ni­ka­rza Roma­na Pro­ta­se­wi­cza, tym­cza­sem Mińsk ogło­sił, że zamy­ka swo­ją amba­sa­dę w Ottawie.

„Postę­po­wa­nie bia­ło­ru­skie­go reżi­mu jest obu­rza­ją­ce, nie­le­gal­ne i cał­ko­wi­cie nie­do­pusz­czal­ne. To był wyraź­ny atak na demo­kra­cję i wol­ność pra­sy. Potę­pia­my to i wzy­wa­my do jego natych­mia­sto­we­go uwol­nie­nia zatrzy­ma­nych” — stwier­dził we wto­rek Tru­de­au na poran­nej kon­fe­ren­cji prasowej.
Tru­de­au powie­dział, że Kana­da będzie współ­pra­co­wać z sojusz­ni­ka­mi i insty­tu­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi, w tym z NATO, aby wywrzeć pre­sję na reżim i bro­nić „dzien­ni­ka­rzy na całym świecie”.

Tym­cza­sem amba­sa­da Bia­ło­ru­si zamie­ści­ła na swo­jej ofi­cjal­nej stro­nie komu­ni­kat, że 1 wrze­śnia zamknie swo­ją pla­ców­kę w Otta­wie, a 10 lip­ca zaprze­sta­nie prze­twa­rza­nia doku­men­tów konsularnych.

reklama

„Funk­cje kon­su­lar­ne Amba­sa­dy Repu­bli­ki Bia­ło­ru­si w Kana­dzie będą dalej peł­nio­ne przez Kon­su­lat Gene­ral­ny Repu­bli­ki Bia­ło­ru­si w Nowym Jor­ku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych” — gło­si komu­ni­kat ambasady.

Nie­któ­rzy twier­dzą, że wię­cej sank­cji w nie­wiel­kim stop­niu zła­go­dzi sytu­ację i tyl­ko jesz­cze bar­dziej zbli­ży Bia­ło­ruś do jej głów­ne­go spon­so­ra i sojusz­ni­ka, Rosji, oraz zmniej­szy wpły­wy UE.