Atak na polski sklep w Ottawie

Wedel Touch of Euro­pe — to zna­ny sklep pol­ski w Otta­wie. Od ubie­głe­go roku pro­wa­dzi go pani Justy­na Borow­ska. W pią­tek 21 maja 2021 zosta­ła otwar­ta nowa loka­li­za­cja, jed­nak już w nocy z piąt­ku na sobo­tę nie­zna­ni spraw­cy wybi­li nie­mal wszyst­kie szy­by, uszka­dza­jąc rów­nież chłod­nie w środ­ku. O tym bul­wer­su­ją­cym zda­rze­niu roz­ma­wia­my z wła­ści­ciel­ką skle­pu p. Justy­ną Borowską.