Dzien­ni­karz śled­czy James O’Ke­efe z Pro­ject Veri­tas opu­bli­ko­wał w ponie­dzia­łek   film przed­sta­wia­ją­cy wypo­wie­dzi dwóch eks­per­tów Face­bo­oka, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym jak kon­cern ten pota­jem­nie cen­zu­ru­je — na ska­lę glo­bal­ną — oba­wy doty­czą­ce szcze­pion­ki COVID by niwe­lo­wać ewen­tu­al­ne waha­nia co do przy­ję­cua tych preparatów.

Według ujaw­nio­nych doku­men­tów gigant mediów spo­łecz­no­ścio­wych wyko­rzy­stu­je algo­ryt­my do ogra­ni­cze­nia upo­wszech­nia­nia wia­do­mo­ści sprzecz­nych z ide­olo­gią poli­tycz­ną fir­my  nawet jeśli komen­ta­rze są zgod­ne z faktami.

W wewnętrz­nej notat­ce uzy­ska­nej przez Pro­ject Veri­tas wyja­śnio­no, że   Face­bo­ok zaini­cjo­wał test „beta” algo­ryt­mu, któ­ry kla­sy­fi­ku­je nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków jako oso­by, któ­re upo­wszech­nia­ją nie­po­żą­da­ne tre­ści i robi to bez ich wiedzy.

Dekla­ro­wa­nym celem nowej funk­cji jest „dra­stycz­ne zmniej­sze­nie eks­po­zy­cji innych użyt­kow­ni­ków” na komen­ta­rze antysz­cze­pion­ko­we  w tym two­rze­nie, polu­bień, komen­ta­rzy i udostępnień

„Na pod­sta­wie   oce­ny degra­du­je­my lub zosta­wia­my komen­tarz , w zależ­no­ści od zawar­to­ści” — stwier­dził ano­ni­mo­wy informator.

„Pró­bu­ją kon­tro­lo­wać te tre­ści,   zanim jesz­cze je zoba­czysz” — stwier­dził infor­ma­tor okre­śla­ny jako tech­nik danych .

Inny ujaw­nio­ny doku­ment   „Bor­der­li­ne Vac­ci­ne Fra­me­work”, kla­sy­fi­ku­je tre­ści według wyra­ża­ne­go „celu”, jakim jest „iden­ty­fi­ka­cja i usze­re­go­wa­nie kate­go­rii tre­ści  któ­re mogą znie­chę­cać do szcze­pień w pew­nych kon­tek­stach, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do waha­nia lub odmo­wy szcze­pień”.  Oce­ny są podzie­lo­ne na dwa pozio­my : „Alar­mizm i kry­ty­ka” oraz „Pośred­nie znie­chę­ce­nie do szcze­pień”, któ­re obej­mu­je chwa­le­nie się odmo­wą szcze­pień i „szo­ku­ją­ce histo­rie”, któ­re mogą znie­chę­cać innych do szcze­pień, nawet jeśli są prawdziwe.

Algo­rytm odzna­cza klu­czo­we ter­mi­ny w komen­ta­rzach, aby okre­ślić, czy powin­ny być skie­ro­wa­ne do oso­by oce­nia­ją­cej jeśli algo­rytm nie może tego zro­bić sam.

„Nar­ra­cja pole­ga na tym, że szcze­pion­ka jest dla cie­bie dobra, każ­dy powi­nien ją otrzy­mać. Jeśli tego nie zro­bisz, zosta­niesz odzna­czo­ny jako wróg społeczeństwa ”..

Osta­tecz­nie wszel­kie fak­ty, któ­re nie pasu­ją do kon­kret­nej nar­ra­cji, są pomi­ja­ne, degra­do­wa­ne, usu­wa­ne, zaka­za­ne lub uwa­ża­ne za nie­bez­piecz­ne dla spo­łe­czeń­stwa, kon­klu­du­je O’Keefe.