Sza­now­ni Państwo,

poni­żej prze­sy­ła­my oświad­cze­nie Pre­ze­sa Rot Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, Rober­ta Bąkie­wi­cza ws. poli­ty­ki prorodzinnej.

Z wyra­za­mi szacunku,
Biu­ro Pra­so­we Rot Mar­szu Niepodległości

 

Oświad­cze­nie

Pol­ska jest w sta­nie kata­stro­fy demo­gra­ficz­nej. Choć pro­gram 500+ popra­wił sytu­ację eko­no­micz­ną rodzin z dzieć­mi, ale tyl­ko nie­znacz­nie popra­wił dziet­ność pol­skich rodzin. Wyni­ka to z wie­lu spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych i kul­tu­ro­wych przy­czyn. Nie na wszyst­kie wyzwa­nia pań­stwo pol­skie jest w sta­nie szyb­ko i efek­tyw­nie odpo­wie­dzieć. Nie ule­ga jed­nak wąt­pli­wo­ści, że prze­zwy­cię­że­nie domi­nu­ją­ce­go mode­lu rodzi­ny mało­dziet­nej jest naj­waż­niej­szym wyzwa­niem przed któ­rym stoi nasz kraj.
Potrzeb­ne są przy­ja­zne rodzi­nie i dziet­no­ści zmia­ny w mediach i spon­so­ro­wa­nej przez pań­stwo kul­tu­rze maso­wej któ­re do tej pory pro­pa­gu­ją wro­gie rodzi­nie mode­le zacho­wać i upo­wszech­nia­ją pato­lo­gie, takie jak na przy­kład roz­wo­dy, jako nor­mę zacho­wań spo­łecz­nych. Tak­że upo­wszech­nia­ją fał­szy­wy ste­reo­typ jako­by rodzi­na była pod­sta­wo­wym źró­dłem prze­mo­cy i innych pato­lo­gii. Jest wiel­ka potrze­ba prze­zwy­cię­że­nia tych fał­szy­wych ste­reo­ty­pów w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i upo­wszech­nia­nie w mediach pozy­tyw­nych mode­li rodzi­ny, zwłasz­cza rodzin roz­wo­jo­wych przy­naj­mniej z trój­ka dzie­ci. Wzy­wa­my wła­dzę do opra­co­wa­nia i wdro­że­nia pro­gra­mu medial­ne­go pro­mo­cji rodzi­ny i dzietności.

Tak­że na wzór ustaw wpro­wa­dzo­nych w Niem­czech i w Nor­we­gii zwra­ca­my się o wpro­wa­dze­nie usta­wo­wych roz­wią­zań ratu­ją­cych zagro­żo­ne roz­wo­dem, mał­żeń­stwa. Ich ofia­rą są przede wszyst­kim dzie­ci, ale tak­że roz­wie­dze­ni mał­żon­ko­wie, któ­rzy czę­sto pochop­nie podej­mu­ją decyzje.
Tak­że zwra­ca­my się o uru­cho­mie­nie pro­gra­mu wspar­cia dla mło­dych mał­żeństw (do 25roku przy­naj­mniej jed­ne­go z nich) w posta­ci uma­rza­nych kre­dy­tów, jeże­li mał­żeń­stwo prze­trwa co naj­mniej dzie­sięć lat i będzie mia­ło co naj­mniej dwój­kę dzieci.

Zasad­ni­czym dzia­ła­niem w pro­pa­go­wa­niu mode­lu rodzin roz­wo­jo­wych powin­no być dal­sze mate­rial­ne wspar­cie dla rodzin wie­lo­dziet­nych. Dla­te­go doma­ga­my się roz­sze­rze­nia pomo­cy mate­rial­nej dla tego typu rodzin. Pomoc powin­na być roz­sze­rzo­na dla rodzin przy­naj­mniej z trój­ką dzie­ci. Dla­te­go pro­po­nu­je­my wpro­wa­dze­nie 1000+ na trze­cie i następ­ne dziec­ko oraz uza­leż­nie­nie pla­nów pod­wyż­sze­nia kwo­ty wol­nej od podat­ku od ilo­ści posia­da­nych dzie­ci. Zde­cy­do­wa­ne pod­wyż­sze­nie tej kwo­ty powin­no przede wszyst­kim doty­czyć rodzin przy­naj­mniej z trój­ką dzie­ci. Dotych­cza­so­we dzia­ła­nia nie przy­nio­sły ocze­ki­wa­nych zmian postaw rodzi­ciel­skich dla­te­go pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nia, któ­re z pew­no­ścią będą bar­dziej sku­tecz­nie prze­zwy­cię­ża­ły kata­stro­fę demograficzną.